Primăria Mangalia: Programul „preţuri recomandate”, aplicat în noua hală de peşte

0
205

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu: „Hala de peş­te din Pia­ţa Cen­tra­lă a fost redes­chi­să, împre­u­nă cu un agent eco­no­mic, după mai bine de şap­te ani de nefun­cţio­na­re.

HALĂ Poli­ti­ca admi­nis­tra­ţi­ei loca­le de la Man­ga­lia de a impu­ne preţuri reco­man­da­te în pieţe­le din muni­ci­piu revi­ne în actu­a­li­ta­te, după ce Pri­mă­ria a rea­me­na­jat fos­ta hală de peş­te din Pia­ţa Cen­tra­lă şi a redeschis‑o, împre­u­nă cu un agent eco­no­mic, după mai bine de şap­te ani de nefun­cţio­na­re.

Până de curând, hala a apa­rţi­nut unui comer­ci­ant, care nu şi‑a res­pec­tat cla­u­ze­le con­trac­tu­a­le. Ca ata­re, muni­ci­pa­li­ta­tea a dis­pus rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui şi relu­a­rea lici­ta­ţi­ei, iar inves­ti­ţia în rea­me­na­ja­rea spa­ţi­u­lui apa­rţi­ne în tota­li­ta­te nou­lui deţi­nă­tor. Ast­fel, hala a fost dota­tă cu spa­ţii adec­va­te comer­ci­a­li­ză­rii peş­te­lui în cele mai bune con­di­ţii”, a spus pri­ma­rul Cris­ti­an Radu. El a adă­u­gat că noul agent eco­no­mic care deţi­ne hala are obli­ga­ţia de a prac­ti­ca preţuri reco­man­da­te la une­le spe­cii de peş­te.

OBOR NOU În altă ordi­ne de idei, pri­ma­rul a spus că, deşi muni­ci­pi­ul Man­ga­lia este situ­at într‑o zonă pre­pon­de­rent turis­ti­că, Pri­mă­ria le pre­gă­teş­te câte­va sur­pri­ze pro­du­că­to­ri­lor agri­coli din zonă. Pri­ma din­tre aces­tea este ame­na­ja­rea unui obor pe un teren apa­rţinând dome­ni­u­lui pri­vat al muni­ci­pa­li­tă­ţii şi care este situ­at în zona Indus­tri­a­lă (lân­gă Moa­ră). Cris­ti­an Radu a decla­rat că ame­na­ja­rea obo­ru­lui va înce­pe în peri­oa­da urmă­toa­re şi se va fina­li­za în vara aces­tui an.

Con­ti­nu­a­rea arti­co­lu­lui, în Tele­graf, Mier­curi, 27 mar­tie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply