Primăria Mangalia participă la Târgul de Turism de la Romexpo

0
215

Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia va par­ti­ci­pa la Târ­gul de Turism al Româ­ni­ei, orga­ni­zat la Romex­po Bucu­reşti, în peri­oa­da 14–17 mar­tie. Sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui vor fi repre­zen­ta­te într-un stand comun, ală­tu­ri de Mama­ia şi Efo­rie, în cola­bo­ra­re cu Aso­ci­a­ţia Lito­ral-Del­ta Dună­rii.

În cele patru zile ale TTR, va fi pre­zen­tat calen­da­rul eve­ni­men­te­lor pro­gra­ma­te pen­tru sezo­nul esti­val 2013, în  Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui.

Pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a decla­rat că, prin aceas­tă par­ti­ci­pa­re se doreş­te rea­du­ce­rea în atenţia ope­ra­to­ri­lor de turism a loca­ţi­i­lor hote­li­e­re din Nept­un-Olimp, Jupi­ter, Cap Auro­ra, Venus şi Saturn.

În cola­bo­ra­re cu Con­si­li­ul Judeţean şi Aso­ci­a­ţia Lito­ral-Del­ta Dună­rii, încer­căm o relan­sa­re a turis­mu­lui din sudul lito­ra­lu­lui, prin cre­a­rea unor eve­ni­men­te meni­te să atra­gă turi­şti încă din peri­oa­da săr­bă­to­ri­lor de 1 Mai şi Paş­te”, a sub­li­ni­at edi­lul Man­ga­li­ei.

El a expli­cat că repre­zen­tanţii muni­ci­pa­li­tă­ţii, ală­tu­ri de spe­cia­li­şti din turism şi mar­ke­ting, lucrea­ză la o serie de pro­iec­te prin care se urmă­reş­te atât extin­de­rea cape­te­lor de sezon, dar şi cre­ş­te­rea numă­ru­lui de turi­şti.

Vom  orga­ni­za fes­ti­va­luri şi con­cer­te cu arti­şti cele­bri, care să atra­gă nume­roşi spec­ta­tori din ţară şi stră­i­nă­ta­te. De ase­me­nea, vom avea eve­ni­men­te de pro­mo­va­re a ima­gi­nii sudu­lui lito­ra­lu­lui, ast­fel încât sta­ţiu­ni­le noas­tre să devi­nă un pol de atra­cţie turis­ti­că”, a com­ple­tat Cris­ti­na Radu.

O par­te din­tre aces­te pro­iec­te vor fi pre­zen­ta­te în cadrul Târ­gu­lui de Turism, urmând ca alte­le să fie defi­ni­ti­va­te în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re.

Marti, 12 mar­tie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply