Mangalia — Măsuri de preîntâmpinare a abandonului şcolar

0
249

Pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a avut, recent, o întâl­ni­re cu locu­i­to­rii unui car­ti­er de la peri­fe­ria Man­ga­li­ei pen­tru a dis­cu­ta des­pre pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă aceş­tia şi măsu­ri­le de spri­jin din par­tea muni­ci­pa­li­tă­ţii. Cu aceas­tă oca­zie, edi­lul ora­şu­lui a con­sta­tat că în aceas­tă zonă sunt mulţi copii de etnie rro­mă care nu frec­ven­tea­ză cur­su­ri­le preş­co­la­re sau şco­la­re. De ase­me­nea, s‑a des­co­pe­rit că exis­tă mul­te per­soa­ne care nu au acte de iden­ti­ta­te. În acest sens, pri­ma­rul Man­ga­li­ei a dis­pus ini­ţi­e­rea unei eva­luări com­ple­xe a tutu­ror fami­li­i­lor din car­ti­e­rul M.I. Dobrogeanu.

Am luat măsu­ra eva­luă­rii fie­că­rei fami­lii în par­te, în vede­rea pre­în­tâm­pi­nă­rii aban­do­nu­lui şco­lar, dar şi pen­tru intra­rea în lega­li­ta­te a per­soa­ne­lor din aceas­tă zonă, care nu deţin acte de iden­ti­ta­te”, a menţio­nat edi­lul Cris­ti­an Radu.

În peri­oa­da urmă­toa­re, repre­zen­tanţii Ser­vi­ci­u­lui Soci­al şi Auto­ri­ta­te Tute­la­ră, din cadrul Pri­mă­ri­ei vor dema­ra pro­ce­du­ra eva­luă­ri­lor asu­pra fami­li­i­lor din car­ti­e­rul M.I. Dobrogeanu.

Marţi, 26 mar­tie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply