Licitaţie publică deschisă pentru serviciul de salubrizare de la Mangalia

0
122

Con­si­li­e­rii locali au apro­bat, recent, Pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind dele­ga­rea ges­tiu­nii prin lici­ta­ţie publi­că des­chi­să a ser­vi­ci­u­lui public de salu­bri­za­re.

În cadrul aces­tu­ia, aleşii au apro­bat dele­ga­rea ges­tiu­nii ser­vi­ci­u­lui public de salu­bri­za­re a Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia prin lici­ta­ţie publi­că des­chi­să şi înche­ie­rea unui con­tract de con­ce­siu­ne con­form art. 30 din Legea 51/2006, stu­di­ul de oport­u­ni­ta­te pen­tru fun­damen­ta­rea şi sta­bi­li­rea solu­ţi­i­lor opti­me de dele­ga­re a ges­tiu­nii ser­vi­ci­u­lui, docu­men­ta­ţia de atri­bu­i­re a con­trac­tu­lui de dele­ga­re a ges­tiu­nii, res­pec­tiv regu­la­men­tul şi caie­tul de sar­cini.

La fine­le aces­tei luni, pe 31 mar­tie, expi­ră con­trac­tul de dele­ga­re de ges­tiu­ne a ser­vi­ci­u­lui public de salu­bri­za­re, înche­iat de pri­mă­rie, în 2005, cu Ura­nus SA şi novat în 2008 către Pola­ris SA. Prin urma­re, în urma votu­lui aleşi­lor locali, în scurt timp, la Man­ga­lia, va avea loc lici­ta­ţia publi­că des­chi­să pen­tru pre­lu­a­rea ser­vi­cu­lui de salu­bri­za­re, după ce, în pre­a­la­bil, anu­nţul va apă­rea pe SEAP.

Fir­ma ce se va ocu­pa, după câş­ti­ga­rea lici­ta­ţi­ei, de ser­vi­ci­ul de salu­bri­za­re la nivel local va avea urmă­toa­re­le obli­ga­ţii: să colec­te­ze şi să trans­porte deşe­u­ri­le de pe raza mni­ci­pi­u­lui, să mătu­re, să spe­le şi să stro­peas­că locu­ri­le publi­ce, să cureţe zăpa­da, să asi­gu­re dez­in­se­cţia, dez­in­fe­cţia şi dera­ti­za­rea ora­şu­lui. Tot­o­da­tă, anga­ja­ţii fir­mei vor colec­ta cada­vre­le ani­ma­le­lor de pe dome­ni­ul public.

Ridi­ca­rea guno­i­u­lui de la blo­curi – de două ori pe săp­tămâ­nă

Prin caie­tul de sar­cini i se va impu­ne ope­ra­to­ru­lui de salu­bri­za­re să ridi­ce deşe­u­ri­le muni­ci­pa­le între ore­le 8.00 şi 16.00, res­pec­tiv între 22.00 şi 06.00. Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia poa­te sta­bili rit­mul colec­ta­rii la inter­va­le de timp, pe baza unor stu­dii de spe­cia­li­ta­te pre­zen­ta­te de con­ce­sio­nar. Pres­ta­ţia tre­bu­ie să se efec­tu­e­ze de pre­fe­rinţă pe timp de zi, iar în fun­cţie de nece­si­tă­ţi (în tim­pul sezo­nu­lui esti­val), după ami­a­za şi pe timp de noap­te.

Deşi man­ga­li­oţii umplu, zil­nic, ghe­ne­le până la refuz, prin ace­la­şi caiet de sar­cini se cere fir­mei de salu­bri­za­re ridi­ca­rea guno­i­u­lui, la aso­ci­a­ţi­i­le de pro­pri­e­tari (blo­curi) cu o frec­venţă de două ori pe săp­tămâ­nă, la case­le indi­vi­du­a­le – o dată pe săp­tămâ­nă pen­tru fie­ca­re tip de deşeu colec­tat selec­tiv, în timp ce pen­tru uni­tă­ţi­le mari, can­ti­ne, res­ta­u­ran­te, hote­luri, pieţe, spi­tal, gră­di­ni­ţe etc, zil­nic.

Vreţi să asi­gu­ra­ţi ser­vi­ci­ul de salu­bri­za­re la Man­ga­lia? Nimic mai sim­plu. Ca să par­ti­ci­pati la lici­ta­ţia des­chi­să, tre­bu­ie să aveţi, prin­tre alte­le, în mini­ma dota­re, patru auto­gu­no­ie­re com­pac­toa­re cu o capa­ci­ta­te între 10 şi 16 mc, două auto­gu­no­ie­re com­pac­toa­re cu capa­ci­ta­te cuprin­să între 6 şi 7 mc, o autos­pe­cia­lă pen­tru spă­lat europubele/containere.

Deşe­u­ri­le muni­ci­pa­le, după colec­ta­re vor fi depo­zi­ta­te la  un depo­zit eco­lo­gic auto­ri­zat. La întoc­mi­rea notei jus­ti­fi­ca­ti­ve pen­tru cal­cu­lul tari­fe­lor se va inclu­de şi tari­ful pen­tru depo­zi­ta­rea deşe­u­ri­lor muni­ci­pa­le.

Edi­tia de Sud, Vineri, 15 mar­tie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele