Hală de peşte redeschisă după şapte ani, la Mangalia

0
260

Con­form unui pro­iect al muni­ci­pa­li­tă­ţii, pieţe­le din Man­ga­lia au fost rea­me­na­ja­te şi moder­ni­za­te pen­tru ca acti­vi­tă­ţi­le de come­rţ să se desfă­şoa­re în con­di­ţii opti­me. Recent, a avut loc inau­gu­ra­rea halei de peş­te, situ­a­tă în ime­di­a­ta apro­pi­e­re a Pieţei Cen­tra­le, loca­ţie redes­chi­să după o peri­oa­dă de şap­te ani.

Până de curând, aceas­ta a apa­rţi­nut unui agent eco­no­mic, care nu şi‑a res­pec­tat cla­u­ze­le con­trac­tu­a­le. Ca ata­re, muni­ci­pa­li­ta­tea a dis­pus rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui şi relu­a­rea lici­ta­ţi­ei, iar inves­ti­ţia în rea­me­na­ja­rea spa­ţi­u­lui apa­rţi­ne în tota­li­ta­te nou­lui deţi­nă­tor. Ast­fel, hala de peş­te a fost dota­tă cu uti­la­je spe­ci­fi­ce, după un con­cept modern, cu spa­ţii adec­va­te comer­ci­a­li­ză­rii peş­te­lui, în cele mai bune condiţii.

Am redes­chis hala de peş­te din Pia­ţa Cen­tra­lă, nece­sa­ră locu­i­to­ri­lor din zonă, dar şi cetă­ţe­ni­lor din alte car­ti­e­re ale Man­ga­li­ei. Mă bucur că preţu­ri­le sunt acce­si­bi­le, iar pe vii­tor spe­răm să exis­te preţuri reco­man­da­te la une­le spe­cii de peş­te”, a pre­ci­zat edi­lul Cris­ti­an Radu.

Marti, 26 mar­tie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

(Sur­sa foto: Edi­tia de Sud).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply