Festivalul Antic „Callatis“, promovat la Târgul de Turism al României

0
387

  

In peri­oa­da 14–17 mar­tie 2013, Aso­ci­a­tia Lito­ral – Del­ta Dună­rii va par­ti­ci­pa la Tar­gul de Turism al Roma­niei (Bucu­res­ti, Romex­po). La aceas­ta edi­tie, Lito­ra­lul Roma­nesc si Del­ta Dună­rii vor fi des­ti­na­ti­i­le vede­ta ale târ­gu­lui. Cele două des­ti­na­tii vor fi repre­zen­ta­te la aceas­ta mani­fes­ta­re de catre Pri­ma­ria Con­stan­ta, Con­si­li­ul Jude­tean Con­stan­ta, Con­si­li­ul Jude­tean Tul­cea, Pri­ma­ria Man­ga­lia, Aso­ci­a­tia Patro­na­la Mama­ia, Patro­na­tul Fir­me­lor din Turism „Ion Movi­la” Efo­rie-Techir­ghi­ol si ANAT.

In cadrul edi­ti­ei de pri­ma­va­ra a Tar­gu­lui de Turism al Roma­niei, Aso­ci­a­tia Lito­ral – Del­ta Duna­rii va pro­mo­va, ala­turi de mem­brii sai, eve­ni­men­te­le orga­ni­za­te pen­tru Des­chi­de­rea ofi­ci­a­la a Sezo­nu­lui – 01 Mai, pre­cum si cele mai impor­tan­te eve­ni­men­te ale sezo­nu­lui esti­val 2013 de pe Lito­ral (Fashion Tou­rism Sum­mer Fes­ti­val, Fes­ti­va­lul Antic Tomis, Fes­ti­va­lul Antic Cal­la­tis) si din Del­ta Duna­rii (Rali­ul Del­tei 2013), pre­cum si ofer­te­le spe­ci­a­le rea­li­za­te pen­tru tar­gul de turism.

Ast­fel, joi, 14 mar­tie, dupa des­chi­de­rea ofi­ci­a­la a tar­gu­lui, la Stan­dul Aso­ci­a­ti­ei Lito­ral – Del­ta Duna­rii din Pavi­li­o­nul C4 va avea loc un show incen­di­ar, de pro­mo­va­re a eve­ni­men­tu­lui Fashion Tou­rism Sum­mer Fes­ti­val, ce se va des­fa­su­ra in peri­oa­da mai-sep­tem­brie in toa­te sta­tiu­ni­le de pe lito­ra­lul roma­nesc. Pen­tru pri­ma oara va par­ti­ci­pa la acest targ si Pri­ma­rul Con­stan­tei, Radu Ste­fan Maza­re, cos­tu­mat in Uli­se ala­turi de Cori­na Mar­tin, cos­tu­ma­ta in Medu­sa, in cadrul show-ului „Legen­de­le Olimpului”.

Vineri, 15 mar­tie, va astep­tam sa des­co­pe­ri­ti tra­di­ti­i­le dobro­ge­ne, ala­turi de repre­zen­tan­tii ansam­blu­lui „Nun­ta Zam­fi­rei” din Efo­rie Nord, momen­te artis­ti­ce ofe­ri­te de Patro­na­tul „Ion Movi­la” Efo­rie – Techirghiol”.

Ziua de sam­ba­ta, 16 mar­tie, va fi dedi­ca­ta fes­ti­va­lu­ri­lor anti­ce. Este vor­ba de Fes­ti­va­lul Antic Tomis, eve­ni­ment ce sa va des­fa­su­ra in Con­stan­ta, in peri­oa­da 16–18 august 2013, pre­cum si de Fes­ti­va­lul Antic Cal­la­tis, orga­ni­zat la Man­ga­lia in peri­oa­da 12–14 iulie 2013. In acest sens, 15 daci si romani, mem­bri ai Aso­ci­a­ti­ei de recon­sti­tu­i­re isto­ri­ca Ter­ra Daci­ca Aeter­na, echi­pati in cos­tu­me anti­ce auten­ti­ce vor pro­mo­va eve­ni­men­te­le printr‑o para­da isto­ri­ca. Dele­ga­tia mesa­ge­ri­lor antici va fi con­du­sa de cele­bra gaz­da a pri­mei edi­tii a fes­ti­va­lu­lui, Tomi­ris, Regi­na Masagetilor.

Cei care doresc sa fie la curent cu toa­te acti­vi­ta­ti­le si nou­ta­ti­le Fes­ti­va­lu­lui Antic Tomis se pot abo­na la pagi­na ofi­ci­a­la de soci­al media www.facebook.com/festivalulantic, unde orga­ni­za­to­rii comu­ni­ca per­ma­nent ulti­me­le deta­lii cu pri­vi­re la eveniment.

De ase­me­nea, ca si nou­ta­te, pe toa­ta dura­ta tar­gu­lui, pe plat­for­ma exte­ri­oa­ra 10 din cadrul Romex­po va fi ampla­sa­ta una din masi­ni­le ce vor par­ti­ci­pa la RALIUL DELTEI – cel de-al tre­i­lea mega-eve­ni­ment pe care il pro­mo­vam la Tar­gul de Turism,  eta­pa in Cam­pi­o­na­tul Natio­nal de Raliuri, orga­ni­zat in peri­oa­da 30 mai – 1 iunie de catre Clu­bul Spor­tiv Nau­tic Motor­sport, Con­si­li­ul Jude­tean Tul­cea si Pri­ma­ria Muni­ci­pi­u­lui Tul­cea, si pro­mo­vat de catre Aso­ci­a­tia Lito­ral – Del­ta Dunarii.

Edi­tia de Sud, Marți, 12 mar­tie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply