Ajutoare financiare pentru vârstnicii Mangaliei

0
220

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, a înmâ­nat, mier­curi, 27 mar­tie, diplo­me, buche­te de flori şi un aju­tor finan­ci­ar vâr­st­ni­ci­lor din loca­li­ta­te. Con­form   unei Hotă­râri a CL Man­ga­lia, per­soa­ne­le care au împli­nit 70, 80, 85 şi 90 de ani, dar şi 50 de ani de la căsă­to­rie sunt recom­pen­sa­te, lunar, de muni­ci­pa­li­ta­te. Ast­fel, sep­tu­a­ge­na­rii pri­mesc de la Pri­mă­rie 350 de lei, octo­ge­na­rii, cei care au împli­nit 85 de ani, pre­cum şi nona­ge­na­rii, dar şi fami­li­i­le care au împli­nit 50 de ani de la căsă­to­rie — câte 400 de lei.

De aju­to­rul acor­dat de muni­ci­pa­li­ta­te au bene­fi­ci­at, cu aceas­tă oca­zie, pes­te 30 de per­soa­ne, iar de la înce­pu­tul anu­lui — apoa­pe 100 de cetă­ţeni ai ora­şu­lui care se înca­drea­ză în pre­ve­de­ri­le Hotă­rârii CL Mangalia.

Edi­lul Cris­ti­an Radu a trans­mis vâr­st­ni­ci­lor urări de sănă­ta­te şi un sin­cer “La mulţi ani”. “Sunt feri­cit că îmi revi­ne onoa­rea de a vă răs­plăti pe dum­ne­a­voas­tră, cei care aţi mun­cit o via­ţă întrea­gă şi vă achi­ta­ţi de înda­to­ri­ri­le de buni cetă­ţeni ai ora­şu­lui în care locu­i­ţi. Ştiu că pen­si­i­le nu aco­pe­ră nece­sa­rul unui trai decent, dar rămân plă­cut sur­prins să con­stat că repre­zen­ta­ţi oame­nii care fac cin­ste Man­ga­li­ei”, a sub­li­ni­at pri­ma­rul, adă­u­gând că, înce­pând cu luna apri­lie, se vor acor­da pache­te cu ali­men­te tutu­ror pen­sio­na­ri­lor, bene­fi­ci­ari ai aces­tor ajutoare.

Tot­o­da­tă, edi­lul Man­ga­li­ei a rei­te­rat fap­tul că nu va tole­ra “acţiu­ni­le rău-voitoa­re din par­tea unor cetă­ţeni care, deşi aju­ta­ţi de Pri­mă­rie, comit tot felul de fărădelegi”.

Mier­curi, 27 mar­tie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply