95 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, simpozion la Muzeul Callatis

0
293

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia și Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu: Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis”, Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia și Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, orga­ni­zea­ză mier­curi, 27 mar­tie 2013, ora 11.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, sim­po­zio­nul „95 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA”.

Des­pre eve­ni­men­te­le care au pre­ce­dat uni­rea Basa­ra­biei cu Româ­nia va vor­bi, în des­chi­de­re, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc. Mai mulți elevi ai lice­e­lor din Man­ga­lia, coor­do­nați de prof. Cris­ti­na Anghe­lu­ță, prof. Cori­na Miha­la­che, prof. Simo­na Cio­bă­nel, prof. Ibo­lya Nego­i­ță și prof. Livia Pop, vor avea comu­ni­cări lega­te de tema sim­po­zio­nu­lui și pre­zen­tări în Power­Po­int, după care vor reci­ta poe­zii des­pre Basa­ra­bia pe muzi­ca Doi­nei și Aldea Teo­do­ro­vici.

În august 1916, Româ­nia a intrat în Pri­mul Răz­boi Mondi­al pen­tru eli­be­ra­rea pro­vin­ci­i­lor româ­nești afla­te sub domi­na­ție stră­i­nă. Ca urma­re a Revo­lu­ți­ei ruse, din febru­a­rie 1917, și a căde­rii țaris­mu­lui, miș­ca­rea de eli­be­ra­re națio­na­lă a româ­ni­lor din Basa­ra­bia s‑a inten­si­fi­cat. În toam­na anu­lui 1917, anar­hia a cuprins Basa­ra­bia. Ini­ția­ti­va sta­bi­li­rii ordi­nii a fost pre­lu­a­tă de sol­dați, care au con­vo­cat Con­gre­sul Sol­da­ți­lor Mol­do­ve­ni. Cei 800 de dele­gați par­ti­ci­panți la Con­gres, ce repre­zen­tau apro­xi­ma­tiv 20.000 de ostași, au hotă­rât: auto­no­mia Basa­ra­biei, con­sti­tu­i­rea uni­tă­ți­lor mili­ta­re mol­do­ve­nești, tre­ce­rea moși­i­lor mănăs­ti­rești și ale sta­tu­lui în mâi­ni­le celor care lucrea­ză, națio­na­li­za­rea învă­țămân­tu­lui, res­pec­ta­rea drep­tu­ri­lor națio­na­li­tă­ți­lor și alte­le.

Pen­tru admi­nis­tra­rea Basa­ra­biei s‑a con­sti­tu­it Sfa­tul Țării, alcă­tu­it din 150 de depu­tați, în care au intrat repre­zen­tanți ai tutu­ror națio­na­li­tă­ți­lor și cate­go­ri­i­lor soci­a­le. În decem­brie 1917, Sfa­tul Țării a pro­cla­mat Repu­bli­ca Demo­cra­ti­că Mol­do­ve­neas­că, iar în ianu­a­rie 1918 a decre­tat inde­pen­den­ța Basa­ra­biei. În Româ­nia s‑a dis­cu­tat moda­li­ta­tea de rea­li­za­re a uni­rii și s‑a adop­tat solu­ția deli­be­ră­rii în Sfa­tul Țării. În ziua de 27 mar­tie 1918, Sfa­tul Țării a hotă­rât Uni­rea Basa­ra­biei cu Româ­nia.

Uni­rea a sti­mu­lat lup­ta româ­ni­lor aflați încă sub domi­na­ție stră­i­nă. Ast­fel, la 28 noiem­brie 1918 Con­gre­sul Gene­ral de la Cer­nă­uți a votat uni­rea Buco­vi­nei cu Româ­nia, iar la 1 decem­brie 1918 Marea Adu­na­re Națio­na­lă de la Alba Iulia a votat uni­rea Transil­va­niei cu Româ­nia. În acest mod s‑a rea­li­zat dorin­ța de vea­curi a româ­ni­lor: uni­rea într-un stat națio­nal, inde­pen­dent și uni­tar”, a men­țio­nat dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC.

Marţi, 26.03.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply