Şedinţă ordinară a CL Mangalia, vineri, 22 februarie, ora 17,00

0
194

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, con­voa­că pen­tru vineri, 22 febru­a­rie, ora 17.00, o şedinţă ordi­na­ră a Con­si­li­u­lui Local pen­tru dez­ba­te­rea şi adop­ta­rea mai mul­tor pro­iec­te de hotă­râre de inte­res public.

Pe ordi­nea de zi figu­rea­ză un pro­iect pri­vind modi­fi­ca­rea regu­la­men­tu­lui de trans­port în regim de taxi pe teri­to­ri­ul admi­nis­tra­tiv al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Un alt pro­iect vizea­ză apro­ba­rea unui regu­la­ment refe­ri­tor la măsu­ri­le de blo­ca­re a auto­ve­hi­cu­le­lor sta­ţio­na­te sau par­ca­te nere­gu­la­men­tar pe dru­mu­ri­le publi­ce sau pe tere­nu­ri­le apa­rţinând dome­ni­u­lui public sau pri­vat al muni­ci­pa­li­tă­ţii.

Con­si­li­e­rii locali vor mai dis­cu­ta des­pre regle­men­ta­rea acti­vi­tă­ţii fir­me­lor de colec­ta­re a deşe­u­ri­lor feroa­se şi nefe­roa­se, pre­cum şi des­pre dele­ga­rea ges­tiu­nii ser­vi­ci­u­lui public de salu­bri­za­re a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Un alt docu­ment de pe ordi­nea de zi are în vede­re apro­ba­rea pro­iec­tu­lui „Tabe­re pen­tru sti­mu­la­rea ele­vi­lor cu rezul­ta­te deo­se­bi­te la învă­ţă­tu­ră”.

În ace­ea­şi şedinţă ordi­na­ră a CL se va dez­ba­te inven­ta­ri­e­rea par­că­ri­lor situ­a­te pe teri­to­ri­ul admi­nis­tra­tiv al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Mier­curi, 20 febru­a­rie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply