Proiect de modernizare a falezei Neptun-Jupiter

0
201

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, a avut vineri o întâl­ni­re cu agenţii eco­no­mici care deţin acti­ve în zona limi­tro­fă lacu­ri­lor şi pla­je­lor din sta­ţiu­ni­le Nept­un şi Jupiter.

În cadrul dis­cu­ţi­i­lor desfă­şu­ra­te la Casa de Cul­tu­ră, repre­zen­tanţii muni­ci­pa­li­tă­ţii au pre­zen­tat un pro­iect de moder­ni­za­re a fale­zei Nept­un-Jupi­ter, care ar urma să fie pus în apli­ca­re până la data de 1 iunie. Potri­vit decla­ra­ţi­i­lor edi­lu­lui, pro­iec­tul este con­ce­put sub for­ma unui par­te­ne­ri­at public-pri­vat şi are în vede­re rea­me­na­ja­rea zonei cuprin­se între limi­ta pla­jei şi lacu­ri­le din Nept­un şi Jupiter.

Con­form docu­men­tu­lui ini­ţi­at de admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă, în acest peri­me­tru va exis­ta un con­cept urba­nis­tic uni­tar, la a cărui rea­li­za­re vor con­tri­bui atât CL Man­ga­lia, cât şi agenţii eco­no­mici din zonă. Ast­fel, se vor folo­si mate­ri­a­le spe­ci­a­le pen­tru pavaj şi spa­ţii publi­ce, faţa­de­le clă­di­ri­lor vor fi deco­ra­te într‑o notă comu­nă, se vor insta­la băn­cu­ţe şi vege­ta­ţie spe­ci­fi­că locu­ri­lor de promenadă.

Ampla­sa­rea tara­be­lor şi chi­oş­cu­ri­lor va fi inter­zi­să, ale­i­le pie­to­na­le din apro­pi­e­rea lacu­ri­lor vor fi aco­pe­ri­te cu lemn, se vor con­strui pon­toa­ne pen­tru acce­sul turi­ş­ti­lor şi se va insti­tui o zonă de pro­te­cţie în jurul lacurilor.

Pri­ma­rul a sub­li­ni­at că între lacuri şi mare se pot rea­li­za doar con­stru­cţii fără etaj, iar apro­vi­zio­na­rea uni­tă­ţi­lor de ali­men­ta­ţie publi­că se va face în baza unui pro­gram prestabilit.

Pen­tru a crea un aspect plă­cut în peri­me­trul din­tre lacuri şi mare, se pot insta­la jocuri de lumini şi fân­tâni arte­zie­ne, spa­ţii pen­tru copii sau alte ele­men­te de atra­cţie turis­ti­că, potri­vit con­cep­tu­lui urba­nis­tic uni­tar”, a menţio­nat primarul.

El a spus că deţi­nă­to­rii de acti­ve, din zonă, tre­bu­ie să fie inves­ti­tori seri­oşi pen­tru a par­ti­ci­pa la imple­men­ta­rea aces­tui proiect.

Agenţii eco­no­mici au agre­at pro­pu­ne­rea muni­ci­pa­li­tă­ţii, însă au atras atenţia că şi hote­li­e­rii tre­bu­ie să se impli­ce în moder­ni­za­rea sta­ţiu­ni­lor, în pri­mul rând prin igie­ni­za­rea şi eco­lo­gi­za­rea acti­ve­lor deţinute.

Vineri, 22 febru­a­rie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply