Proiect de extindere a reţelei de electricitate, la Mangalia

0
200

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, a avut vineri întâl­niri cu locu­i­to­rii din mai mul­te zone ale ora­şu­lui, în cadrul unor audienţe publi­ce, dar şi a unei dez­ba­teri orga­ni­za­te la Casa de Cul­tu­ră.

Ast­fel, edi­lul Man­ga­li­ei s‑a depla­sat mai întâi în zona Fru­vi­i­leg, situ­a­tă la ieşi­rea către Con­stanţa, pen­tru pro­gra­mul de audienţe pe care a anu­nţat că le va susţi­ne în dife­ri­te car­ti­e­re ale ora­şu­lui.

În dis­cu­ţi­i­le cu pri­ma­rul, cetă­ţe­nii s‑au inte­re­sat des­pre meto­da şi pro­gra­mul de acor­da­re a aju­toa­re­lor soci­a­le. Cris­ti­an Radu a pre­ci­zat că celor care nu se pot depla­sa, li se vor adu­ce peri­o­dic ali­men­te de la Can­ti­na soci­a­lă a muni­ci­pa­li­tă­ţii. Tot­o­da­tă, pri­ma­rul a rei­te­rat ide­ea că “nu vor pri­mi aju­toa­re soci­a­le per­soa­ne­le cer­ta­te cu legea”.

În zona Fru­vi­i­leg, pre­cum şi în alte car­ti­e­re de la mar­gi­nea ora­şu­lui, muni­ci­pa­li­ta­tea a dema­rat un recen­sământ, cu sco­pul de a se iden­ti­fi­ca toa­te pro­ble­me­le oame­ni­lor, dar şi pen­tru a se întocmi acte de iden­ti­ta­te celor care încă nu au.

La întâl­ni­rea cu pro­pri­e­ta­rii imo­bi­le­lor din zona spi­ta­lu­lui muni­ci­pal, s‑a dis­cu­tat în prin­ci­pal des­pre branşa­rea la sis­te­mul de ener­gie elec­tri­că, întru­cât res­pec­ti­vii locu­i­tori folo­sesc de pes­te şap­te ani reţea­ua elec­tri­că a uni­tă­ţii medi­ca­le, iar trans­for­ma­to­rul şi cabla­jul la reţea­ua de elec­tri­ci­ta­te nu sunt dimen­sio­na­te pen­tru a supor­ta tot con­su­mul.

Pri­ma­rul a spus că tre­bu­ie găsi­tă urgent o solu­ţie, pen­tru a nu peri­cli­ta acti­vi­ta­tea spi­ta­lu­lui. “Muni­ci­pa­li­ta­tea şi‑a pro­pus pen­tru anul 2013 imple­men­ta­rea unui pro­iect de extin­de­re a reţe­lei de elec­tri­ci­ta­te care să cuprin­dă şi stră­zi­le din zona spi­ta­lu­lui”, a menţio­nat Cris­ti­an Radu.

În cadrul dis­cu­ţi­i­lor s‑a mai sta­bi­lit ca pe dru­mu­ri­le de acces din zona res­pec­ti­vă să fie monta­te limi­ta­toa­re de vite­ză şi să se rea­li­ze­ze o deli­mi­ta­re a incin­tei uni­tă­ţii medi­ca­le de zona locu­i­tă.

În pri­vinţa pro­ble­mei câi­ni­lor fără stă­pân, edi­lul a mai pre­ci­zat că se lucrea­ză la un pro­iect ce va fi clar sti­pu­lat, printr‑o hotă­râre de Con­si­liu Local.

Vineri, 1 febru­a­rie 2013,   Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply