Primăria Mangalia va rezilia contracte de concesiuni şi închirieri

0
312

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au apro­bat, mier­curi, într‑o şedinţă de înda­tă, un pro­iect de hotă­râre pri­vind împu­ter­ni­ci­rea Ser­vi­ci­i­lor Juri­di­ce din Pri­mă­rie şi ADPP să intro­du­că acţiuni la instanţe­le de jude­ca­tă com­pe­ten­te sau să dema­re­ze pro­ce­du­ri­le admi­nis­tra­ti­ve, în vede­rea rezi­li­e­rii con­trac­te­lor de con­ce­siu­ne, aso­ci­e­re şi inchi­ri­e­re, întoc­mi­te ile­gal sau ale căror cla­u­ze nu au fost respectate.

Pro­iec­tul ini­ţi­at de pri­ma­rul Cris­ti­an Radu vizea­ză tere­nuri din sta­ţiuni şi din oraş, afla­te în dome­ni­ul public sau pri­vat al muni­ci­pa­li­tă­ţii, deţi­nu­te în pre­zent de diver­se per­soa­ne fizi­ce sau juridice.

Pro­pu­ne­rea de rezi­li­e­re a aces­tor con­trac­te are la bază  fap­tul că, în une­le cazuri, s‑a con­ce­sio­nat dome­ni­ul public fără o înca­dra­re corec­tă din punct de vede­re juri­dic sau cei care au obţi­nut ace­le tere­nuri nu au rea­li­zat inves­ti­ţi­i­le la care s‑au anga­jat, prin contract.

Un alt pro­iect de hotă­râre, adop­tat în ace­ea­şi şedinţă, vizea­ză man­da­ta­rea Comi­si­ei de Urba­nism din cadrul CL să veri­fi­ce toa­te con­trac­te­le de aso­ci­e­re, con­ce­siu­ne şi închi­ri­e­re a bunu­ri­lor care apa­rţin dome­ni­u­lui public al muni­ci­pa­li­tă­ţii, în vede­rea apro­bă­rii even­tu­a­le­lor cereri de pre­lun­gi­re, cu res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor lega­le în vigoare.

Joi, 28 febru­a­rie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply