Patrule mixte împotriva hoţilor de fier vechi, la Mangalia

0
242

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, a avut, luni, 11 febru­a­rie, o întâl­ni­re cu repre­zen­tanţii Poli­ţi­ei Naţio­na­le, Poli­ţi­ei Loca­le şi cei ai Jan­dar­me­ri­ei pen­tru a dis­cu­ta des­pre măsu­ri­le de sto­pa­re a fur­tu­ri­lor de fier vechi, pe teri­to­ri­ul admi­nis­tra­tiv al localităţii.

Ca urma­re a cre­ş­te­rii numă­ru­lui aces­tui gen de infra­cţiuni, comi­se atât în oraş, cât şi în sta­ţiuni, s‑a sta­bi­lit înfi­inţa­rea unor patru­le mix­te, cu sco­pul de a pre­în­tâm­pi­na şi des­cu­ra­ja  fur­tu­ri­le de fier vechi.

Echi­pa­je­le vor fi for­ma­te din repre­zen­tanţi ai Poli­ţi­ei Naţio­na­le, poli­ţi­şti locali şi jan­darmi, care vor patru­la în Man­ga­lia şi sta­ţiuni, pe zone de com­pe­tenţe, în baza unui plan de măsuri spe­ci­fi­ce aces­tei activităţi.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei face apel la cetă­ţe­nii ora­şu­lui să nu fie îngă­du­i­tori cu rău-făcă­to­rii şi să adu­că la cunoş­tinţa orga­ne­lor com­pe­ten­te ori­ce for­mă de încăl­ca­re a legii, pe raza municipiului.

Nu voi tole­ra acţiu­ni­le ace­lor cetă­ţeni ai ora­şu­lui care nu ne fac deloc cin­ste şi săvârşesc tot felul de fără­de­legi, în loc să mun­ceas­că. În timp ce alţi con­ci­ta­dini îşi câş­ti­gă exis­tenţa în mod cin­stit, aceas­tă cate­go­rie de oameni sfi­dea­ză ori­ce nor­mă a mora­li­tă­ţii şi bunu­lui simţ”, a pre­ci­zat edi­lul Cris­ti­an Radu.

Luni, 11 febru­a­rie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply