OPORTUNITATE Cum să te îmbogățești cultivând plante medicinale în România

0
158

Indus­tria plan­te­lor medi­ci­na­le şi aro­ma­ti­ce din Româ­nia atin­ge o cifră de afa­ceri cumu­la­tă de aproa­pe un mili­ard de euro anu­al. Însă, pe fon­dul cre­ş­te­rii cere­rii, pia­ţa s‑ar putea dub­la rapid.

Cul­ti­va­rea plan­te­lor medi­ci­na­le și aro­ma­ti­ce, pro­ce­sa­rea aces­to­ra și pro­du­ce­rea de cea­iuri, cos­me­ti­ce, pro­du­se far­ma­ce­u­ti­ce și diver­se supli­men­te ali­men­ta­re a deve­nit în ulti­mii ani o afa­ce­re băno­să. O dove­deș­te puz­de­ria de maga­zi­ne de pro­du­se natu­ris­te care au apă­rut  ca ciu­per­ci­le după ploa­ie în toa­tă țara. Ade­vă­rul este că poten­ți­a­lul natu­ral al Româ­ni­ei este imens: din tota­lul celor 3.700 de spe­cii de plan­te care cresc în țara noas­tră, flo­ra medi­ci­na­lă este repre­zen­ta­tă de 800 de spe­cii, din­tre care 283 au pro­pri­e­tăți tera­pe­u­ti­ce cer­te.

Îna­in­te de 1990, exis­ta în acest dome­niu o sin­gu­ră intre­prin­de­re, evi­dent, cu capi­tal de stat: Pla­far. Azi, exis­tă zeci de soci­e­tăți pri­va­te care se ocu­pă de cul­ti­va­rea, pro­ce­sa­rea și valo­ri­fi­ca­rea plan­te­lor medi­ci­na­le și aro­ma­ti­ce. S‑au for­mat aso­ci­a­ții și gru­puri de pro­du­că­tori. Dar prin­ci­pa­la orga­ni­za­ție a pro­du­că­to­ri­lor și pre­lu­cră­to­ri­lor de plan­te medi­ci­na­le și aro­ma­ti­ce din Româ­nia este Patro­na­tul „Plan­ta Roma­ni­ca“. Aces­ta reu­neș­te 25 de fir­me, prin­tre care, Hofi­gal Bucu­rești, Exhe­li­os Timi­șoa­ra, Dacia Plant Sebeș, jude­țul Alba etc. Nu exis­tă date ofi­ci­a­le exac­te, dar în dome­niu se vehi­cu­lea­ză o cifră de afa­ceri anu­a­lă de cir­ca 800–900 de mili­oa­ne de euro.

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral în Capital.ro, Sâm­bă­tă, 16 febru­a­rie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply