Mangalia — Sistem de monitorizare video

0
244

Cu aju­to­rul unui spon­sor local, Pri­mă­ria Man­ga­lia a reu­şit insta­la­rea mai mul­tor came­re de luat vederi la intră­ri­le în oraş, pre­cum şi în cen­trul loca­li­tă­ţii, pen­tru a putea com­ba­te feno­me­nul infra­cţio­nal.

Deo­cam­da­tă sunt şase came­re insta­la­te pe care le-am pri­mit de la un spon­sor local, dar sis­te­mul va fi extins în tot ora­şul şi va fi rea­li­zat cu fon­duri euro­pe­ne”, a spus pri­ma­rul Cris­ti­an Radu, care a adă­u­gat că pro­iec­tul pri­vind monta­rea de came­re video în toa­te zone­le din mun­ci­piu a fost dis­cu­tat, în urmă cu câte­va luni, cu preşe­dinţii aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari şi coman­dan­tul Poli­ţi­ei Man­ga­lia, comi­sa­rul-şef Nico­lae Pes­ca­ru.

Edi­lul Man­ga­li­ei a mai spus că, pe de altă par­te, admi­nis­tra­ţia loca­lă va monta came­re de luat vederi şi în zona cen­tre­lor de colec­ta­re a meta­le­lor, pen­tru com­ba­te­rea fur­tu­ri­le de fier.

Aces­tea vor fi obli­ga­te, printr‑o vii­toa­re hotă­râre a Con­si­li­u­lui Local, să accep­te insta­la­rea în pre­a­j­ma lor a came­re­lor de luat vederi. Ast­fel, poa­te vom şti cine se face vino­vat pen­tru fur­tu­ri­le de fier”, a spus Cris­ti­an Radu. (T.I.)

Tele­graf, Marti, 19 Febru­a­rie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply