Lacurile din sudul litoralului ar putea fi concesionate

0
205

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, împre­u­nă cu repre­zen­tanţi ai muni­ci­pa­li­tă­ţii au con­ti­nu­at, marţi, 19 febru­a­rie, seria inspe­cţi­i­lor în sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui pen­tru pre­gă­ti­rea sezo­nu­lui esti­val.

În cadrul veri­fi­că­ri­lor din Cap-Auro­ra şi Venus, edi­lul a decis ca, până la debu­tul sezo­nu­lui esti­val, muni­ci­pa­li­ta­tea să efec­tu­e­ze lucrări de rea­me­na­ja­re şi eco­lo­gi­za­re. În acest sens, clă­di­ri­le şi  par­că­ri­le ine­ste­ti­ce vor fi demo­la­te, iar spa­ţi­i­le verzi, pre­cum şi ale­i­le pie­to­na­le vor fi ame­na­ja­te cores­pun­ză­tor.

Ca şi în cele­lal­te sta­ţiuni, agenţii eco­no­mici au fost noti­fi­ca­ţi de către muni­ci­pa­li­ta­te să încea­pă lucră­ri­le de igie­ni­za­re ale acti­ve­lor deţi­nu­te. În ceea ce pri­veş­te refa­ce­rea fale­zei din sta­ţiu­nea Cap-Auro­ra, muni­ci­pa­li­ta­tea va con­ce­pe un pro­iect de moder­ni­za­re cu fon­duri euro­pe­ne.

Spe­răm ca până anul vii­tor aceas­tă zonă să fie una de pro­men­a­dă, un ade­vă­rat punct de atra­cţie turis­ti­că. Vom impu­ne un con­cept uni­tar de moder­ni­za­rea a tutu­ror sta­ţiu­ni­lor de pe lito­ra­lul sudic, ast­fel încât turi­ş­tii să-şi petrea­că vacanţe­le în con­di­ţii opti­me”, a pre­ci­zat edi­lul Cris­ti­an Radu.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei va che­ma la dis­cu­ţii toţi agenţii eco­no­mici care vor să inves­teas­că pe lito­ral, aceş­tia putând să lici­te­ze pen­tru pro­iec­te­le pro­pu­se de către admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă. Un ast­fel de pro­iect se refe­ră la admi­nis­tra­rea lacu­lui din Venus de către un con­ce­sio­nar care doreş­te să adu­că un plus de nou­ta­te în aceas­tă zonă.

Mier­curi, 19 febru­a­rie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Sur­sa foto: inter­net.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply