Goldterm face apel la locuitorii Mangaliei să-şi achite restanţele la încălzire

0
269

Repre­zen­tanţii soci­e­tă­ţii de ter­mo­fi­ca­re Gol­d­term Man­ga­lia fac apel la locu­i­to­rii ora­şu­lui să-şi achi­te fac­tu­ri­le res­tan­te la încă­l­zi­re şi apă cal­dă, în caz con­trar exis­tând peri­co­lul să nu mai poa­tă fi achi­zi­ţio­nat com­bus­ti­bi­lul nece­sar fun­cţio­nă­rii cen­tra­le­lor termice.

Direc­to­rul Gol­d­term, Dan Geor­ges­cu, a decla­rat, mier­curi, că în momen­tul de faţă res­tanţe­le con­su­ma­to­ri­lor racor­da­ţi la sis­te­mul cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re se ridi­că la apro­xi­ma­tiv un mili­on de lei.

Aceas­tă sumă repre­zin­tă fac­tu­ri­le nea­chi­ta­te pe luni­le noiem­brie şi decem­brie 2012, în con­di­ţi­i­le în care s‑a emis deja şi fac­tu­ra pe ianu­a­rie”, a expli­cat Georgescu.

El a spus că face apel public la cetă­ţeni să îşi plă­teas­că dato­ri­i­le către Gol­d­term “mai ales că 28 din cele 205 aso­ci­a­ţii de pro­pri­e­tari nu au achi­tat nici măcar fac­tu­ri­le pe luna noiembrie”.

Direc­to­rul Gol­d­term a sub­li­ni­at că exis­tă ris­cul ca soci­e­ta­tea să nu mai poa­tă  cum­pă­ra com­bus­ti­bi­lul cu care se ali­men­tea­ză cen­tra­le­le ter­mi­ce, daca nu se vor achi­ta în cel mai scurt timp fac­tu­ri­le restante.

Geor­ges­cu a mai spus că în pre­zent, în Man­ga­lia se fur­ni­zea­ză agent ter­mic în para­me­tri nor­mali, iar preţul de fac­tu­ra­re la popu­la­ţie s‑a redus înce­pând cu iar­na 2012–2013 de la 350 de lei la 295 de lei/gigacalorie.

Mier­curi, 6 febru­a­rie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply