Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români

0
406

AGERPRES: Dra­go­be­te­le se mai numeş­te, în fun­cţie de regiu­ne, ‘Cap de pri­mă­va­ră’, ‘Sân­tion de pri­mă­va­ră’, ‘Ioan Dra­go­be­te’, ‘Dră­gos­ti­ţe­le’, ‘Năval­ni­cul’, ‘Logod­na sau însoţi­tul pase­ri­lor’. Săr­bă­toa­rea este spe­ci­fi­că zonei de sud a ţării (Olte­nia, Mun­te­nia şi parţi­al Dobro­gea). Obi­ce­iul are o tra­di­ţie mile­na­ră şi mar­chea­ză înce­pu­tul pri­mă­ve­rii, rena­ş­te­rea natu­rii, a dra­gos­tei, a apropierii.

În tre­cut, comu­ni­ta­tea era foar­te inte­re­sa­tă de ce se întâm­plă în aceas­tă zi, deo­a­re­ce, ast­fel, mem­brii ei puteau afla la ce nunţi vor mer­ge toam­na. În după-ami­a­za zilei, toa­tă sufla­rea, atât cei care făceau par­te din­tr-un cuplu, cât şi cei sin­guri, petre­ceau, jucau sau cân­tau, fiind­că se cre­dea că tine­rii care nu au petre­cut de Dra­go­be­te sau cei care n‑au văzut măcar o per­soa­nă de sex opus nu-şi vor mai găsi pere­che tot res­tul anului.

În tra­di­ţia româ­neas­că, Dra­go­be­te­le mar­ca înce­pu­tul pri­mă­ve­rii, fiind ţinut în pre­a­j­ma zilei de 1 mar­tie, cel mai ade­sea la 24 febru­a­rie. Data de 24 febru­a­rie nu era întâm­plă­tor alea­să, mar­când înce­pu­tul anu­lui agri­col. Este momen­tul în care întrea­ga natu­ră rena­ş­te, păsă­ri­le îşi cau­tă cui­buri şi, după une­le cre­dinţe popu­la­re, ursul iese din bâr­log. Oda­tă cu natu­ra, reîn­via şi iubi­rea, iar Dra­go­be­te­le mar­ca ziua în care întrea­ga sufla­re săr­bă­to­rea înno­irea firii şi se pre­gă­tea pen­tru veni­rea primăverii.

Citiți arti­co­lul inte­gral pe AGERPRES, sâm­bă­tă, 23 febru­a­rie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply