CL Mangalia a aprobat contractarea unui împrumut de la Ministerul de Finanţe

0
155

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au votat, marţi, într‑o şedinţă de înda­tă, un pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea con­trac­tă­rii, de la Minis­te­rul Finanţe­lor Publi­ce, a unui împru­mut din văr­sămin­te­le din pri­va­ti­za­re, în valoa­re de maxi­mum 19.436.969 lei, cu o matu­ri­ta­te de până la 5 ani.

Potri­vit pro­iec­tu­lui ini­ţi­at de pri­ma­rul Cris­ti­an Radu, banii vor fi folo­si­ţi pen­tru achi­ta­rea arie­ra­te­lor înre­gis­tra­te în con­ta­bi­li­ta­tea muni­ci­pa­li­tă­ţii, faţă de fur­ni­zo­rii de bunuri, ser­vi­cii şi lucrări. Din docu­ment mai reie­se că pla­ta ser­vi­ci­u­lui anu­al al dato­ri­ei publi­ce loca­le afe­rent împru­mu­tu­lui se asi­gu­ră inte­gral din buge­tul local al Pri­mă­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

De ase­me­nea, ordo­na­to­rul prin­ci­pal de cre­di­te se obli­gă să publi­ce, tri­mes­tri­al, pe pagi­na de inter­net a Pri­mă­ri­ei, pe toa­tă dura­ta ser­vi­ci­u­lui dato­ri­ei publi­ce loca­le, urmă­toa­re­le date: hotă­rârea Comi­si­ei de auto­ri­za­re a împru­mu­tu­ri­lor loca­le, pre­cum şi ori­ce modi­fi­cări şi/sau com­ple­tări ale aces­te­ia; valoa­rea finanţă­rii ram­bu­r­sa­bi­le contractate/garantate în valu­ta de con­tract; gra­dul de înda­to­ra­re a Pri­mă­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia; dura­ta ser­vi­ci­u­lui dato­ri­ei publi­ce loca­le, cu pre­ci­zarea peri­oa­dei de gra­ţie şi a peri­oa­dei de ram­bu­r­sa­re a finanţă­rii ram­bu­r­sa­bi­le; dobân­zi­le, comi­si­oa­ne­le şi ori­ce alte cos­turi afe­ren­te fie­că­rei finanţări ram­bu­r­sa­bi­le; plă­ţi­le efec­tu­a­te din fie­ca­re finanţa­re ram­bu­r­sa­bi­lă.

Marti, 19 febru­a­rie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­li­ei.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply