Britanicii de la “The Guardian” ne laudă destinaţiile turistice

0
318

The Guar­dian a publi­cat o lis­tă a celor mai fru­moa­se des­ti­na­ţii turis­ti­ce din Româ­nia rea­li­za­tă pe baza opi­ni­i­lor citi­to­ri­lor coti­dia­nu­lui bri­ta­nic, în top, domi­nat de com­ple­xul arhe­o­lo­gic Ulpia Tra­ia­na Sar­mi­ze­ge­tu­sa, fiind inclu­se, prin­tre alte­le, ora­şe­le Sibiu, Sighi­şoa­ra, dar şi Bucu­reşti, infor­mea­ză Mediafax.

The Guar­dian scrie că sate­le săseşti din Transil­va­nia sunt bine­cu­nos­cu­te ca des­ti­na­ţii turis­ti­ce, dar mai sunt mul­te locuri de vizi­tat în Româ­nia, una din­tre cele mai fas­ci­nan­te ţări din Euro­pa.

Pe pri­mul loc în pre­fe­rinţe­le citi­to­ri­lor The Guar­dian s‑a situ­at com­ple­xul arhe­o­lo­gic Ulpia Tra­ia­na Sar­mi­ze­ge­tu­sa (judeţul Hune­doa­ra), fos­ta capi­ta­lă a Daci­ei roma­ne, situ­a­tă la o dis­tanţă de 40 de kilo­me­tri de Sar­mi­ze­ge­tu­sa Regia, capi­ta­la Daciei.

Tot în Transil­va­nia, publi­ca­ţia bri­ta­ni­că reco­man­dă turi­ş­ti­lor să admi­re ope­re­le de artă din Muze­ul Bru­ken­thal, dar şi Pia­ţa Mare din Sibiu, vor­bind şi des­pre Podul Min­ciu­ni­lor — cel mai vechi pod din fon­tă aflat în ser­vi­ciu în România.

Con­ti­nu­a­rea, în Repli­ca de Con­stan­ța, Dumi­ni­că, 3 febru­a­rie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply