AGERPRES lansează fluxul gratuit dedicat FOTE 2013

0
244

AGERPRES lansea­ză luni, 11 febru­a­rie, un flux spe­cial gra­tu­it de ştiri dedi­cat Fes­ti­va­lu­lui Olim­pic al Tine­re­tu­lui Euro­pean (FOTE) găz­du­it de Româ­nia în peri­oa­da 17 — 22 februarie.

Flu­xul de ştiri FOTE 2013 poa­te fi acce­sat în regim de gra­tu­i­ta­te de către toţi abo­na­ţii AGERPRES şi de publi­cul larg, pe site-ul public www.agerpres.ro.

Flu­xul FOTE 2013 va conţi­ne ştiri şi rela­tări în timp real trans­mi­se de cores­pon­denţii pro­prii ai agenţi­ei de la diver­se­le pro­be ale con­cur­su­ri­lor din cadrul FOTE, pre­cum şi rezul­ta­te ale com­pe­ti­ţi­i­lor de la Pre­de­al (schi fond şi snow­bo­ard), Che­i­le Gră­di­ş­tei — Fun­da­ta (bia­tlon), Poia­na Bra­şov (schi alpin, pati­naj artis­tic şi pati­naj vite­ză), Bra­şov (hochei) şi Râş­nov — Valea Căr­bu­nă­rii (sări­tu­ri­le cu schiurile).

Cele mai impor­tan­te ştiri trans­mi­se de agenţi­i­le de pre­să stră­i­ne con­sa­cra­te aces­tui eve­ni­ment din Româ­nia se vor regă­si în ega­lă măsu­ră pe flu­xul gra­tu­it de ştiri.

Cei inte­re­sa­ţi vor putea des­căr­ca, pe bază de abo­na­ment, foto­gra­fii trans­mi­se în timp real de la com­pe­ti­ţi­i­le desfă­şu­ra­te în cadrul FOTE 2013.

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral pe AGERPRES, Luni, 11 Febru­a­rie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply