31 martie, termen limită pentru ecologizarea staţiunilor din sudul litoralului

0
198

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, împre­u­nă cu repre­zen­tanţi ai muni­ci­pa­li­tă­ţii au con­ti­nu­at seria inspe­cţi­i­lor în sta­ţiuni, în vede­rea sta­bi­li­rii măsu­ri­lor admi­nis­tra­ti­ve care se impun pen­tru pre­gă­ti­rea sezo­nu­lui esti­val.

În tim­pul depla­să­rii în sta­ţiu­nea Jupi­ter, edi­lul a decla­rat că tre­bu­ie urgen­ta­te lucră­ri­le de eco­lo­gi­za­re, atât de către anga­ja­ţii Pri­mă­ri­ei, cât şi de către agenţii eco­no­mici, ast­fel încât sudul lito­ra­lu­lui să atra­gă mai mulţi turi­şti în vara aces­tui an.

În acest sens, deţi­nă­to­ri­lor de tere­nuri şi clă­diri li s‑a cerut ca până la 31 mar­tie să fina­li­ze­ze lucră­ri­le de repa­ra­ţii şi igie­ni­za­re. În caz con­trar, lucră­ri­re res­pec­ti­ve vor fi rea­li­za­te de muni­ci­pa­li­ta­te până la 1 mai, iar con­tra­va­loa­rea ser­vi­ci­i­lor va fi supor­ta­tă de cei care nu au res­pec­tat ter­me­ne­le sta­bi­li­te de Pri­mă­rie.

Nu este corect ca unii să aibă tere­nuri de pes­te un hec­tar, să plă­teas­că taxe modi­ce şi nici să nu întreţi­nă acti­ve­le pe care le au”, a menţio­nat pri­ma­rul.

În sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui se vor ame­na­ja noi alei pie­to­na­le, cu băn­cu­ţe şi coşuri de gunoi, iar cablu­ri­le de pe stâlpi vor fi muta­te în cana­le îngro­pa­te, spe­cial ame­na­ja­te în acest sens.

Acce­sul maşi­ni­lor către pla­je şi fale­ze va fi res­tri­cţio­nat, iar sta­ţi­i­le de trans­port public se vor rea­me­na­ja, atât în sta­ţiuni, cât şi în oraş. Potri­vit pri­ma­ru­lui, par­că­ri­le din apro­pi­e­rea uni­tă­ţi­lor de caza­re şi spa­ţi­i­le verzi afe­ren­te ar tre­bui admi­nis­tra­te de hote­li­eri.

Pri­mă­ria Man­ga­lia va cola­bo­ra cu Ape­le Româ­ne pen­tru o mai bună îngri­ji­re a pla­je­lor şi a zone­lor adia­cen­te. În pri­vinţa lacu­ri­lor din sta­ţiuni, edi­lul a sub­li­ni­at că ar tre­bui găsi­tă o solu­ţie de con­ce­sio­na­re, cu impli­ca­rea agenţi­lor eco­no­mici din zonă, în vede­rea unei admi­nis­trări efi­cien­te şi repu­ne­rii aces­to­ra în cir­cu­i­tul turis­tic.

Din păca­te, unii agenţi eco­no­mici arun­că guno­i­ul la întâm­pla­re, iar deşe­u­ri­le pot ajun­ge pe supra­fa­ţa lacu­lui. De ace­ea, cred că ar fi mai indi­cat să exis­te cine­va care să gos­po­dă­reas­că lacu­ri­le şi să le ame­na­je­ze pen­tru turi­şti, cu res­pec­ta­rea unor reguli sta­bi­li­te de Con­si­li­ul Local”, a expli­cat Cris­ti­an Radu.

Joi, 14 febru­a­rie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply