ULTIMUL INTERVIU al lui Sergiu Nicolaescu

0
158

Ulti­mul inter­viu acor­dat de regi­zo­rul Ser­giu Nico­la­es­cu a fost pen­tru emi­siu­nea Acces Direct, la Ante­na 1. Regi­zo­rul a vor­bit des­pre via­ţa sa, carie­ra, dar şi des­pre un mare regret.

Ser­giu Nico­la­es­cu a măr­tu­ri­sit, la jumă­ta­tea lunii decem­brie, că îşi pro­pu­se­se să mai rea­li­ze­ze două fil­me. “Mai vreau să fac două fil­me şi gata! Exis­tă o limi­tă pen­tru toa­te”, spu­nea atunci mare­le regi­zor român.

Des­pre poli­ti­că, maes­trul a spus că poli­ti­cie­nii din ziua de azi nu mai sunt cum erau cei din tre­cut, cum erau în peri­oa­da inter­be­li­că, de exem­plu.

Eu văd lucru­ri­le aşa: poli­ti­cie­nii tre­bu­ie să aibă anu­mi­te cali­tă­ţi. Tre­bu­ie să aju­te oame­nii, să fie spri­ji­nul lor. Eu am intrat în poli­ti­că prin Revo­lu­ţie, pe 21 decembrie.Am încer­cat şi eu acest lucru timp de 18 ani. Astăzi, din păca­te, nu mai avem poli­ti­cie­nii pe care i‑am avut în tre­cut. În peri­oa­da inter­be­li­că am avut oameni de frun­te”.

Nico­la­es­cu a dez­vă­lu­it că exer­ci­ţi­i­le fizi­ce ocu­pau un loc frun­taş în via­ţa sa: “Fac gim­nas­ti­că, cel puţin două ore pe zi. E o ches­tiu­ne de dis­ci­pli­nă. Şi acest lucru îl am de când eram copi. Res­pec­tam ore­le de sport, am făcut sport de per­for­manţă. Deci am aceas­tă dis­ci­pli­nă a spor­tu­lui. O am în mine. E o ches­tiu­ne struc­tu­ra­lă. Sunt foar­te ordo­nat. Ca un neamţ. Punc­tul, seri­os, per­fect docu­men­tat întot­dea­u­na”, decla­ra Ser­giu Nico­la­es­cu.

Con­ti­nu­a­rea, în jurnalul.ro, joi, 3 ianu­a­rie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply