Simpozion “Mihai Eminescu – Activitatea literară, jurnalistică şi istorică”

0
239

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia și Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu: Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis”, Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia și Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, orga­ni­zea­ză marți, 15 ianu­a­rie 2013, înce­pând cu ora 11.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, sim­po­zio­nul: „Mihai Emi­ne­scu – acti­vi­ta­tea lite­ra­ră, jur­na­lis­ti­că și isto­ri­că”.

În des­chi­de­re, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, va vor­bi des­pre via­ța și acti­vi­ta­tea lite­ra­ră și jur­na­lis­ti­că a celui rămas în isto­rie ca fiind cel mai mare poet al româ­ni­lor, dar și des­pre scri­e­ri­le sale, din care rezul­tă că Mihai Emi­ne­scu era un bun cunos­că­tor al isto­ri­ei româ­ni­lor.

Din­tre stu­di­i­le sale isto­ri­ce amin­tim: „Basa­ra­bia”, „Româ­nii din Unga­ria”, „Româ­nii din Vie­na”, „Ces­tiu­nea Dună­rii”, „Româ­nia???”, „Stu­dii asu­pra situ­a­ți­ei”, „Echi­li­brul”, „Icoa­ne vechi și icoa­ne nouă”, „Româ­nii, înte­me­ie­to­rii Impe­ri­u­lui al doi­lea bul­gar al Ase­ni­zi­lor (1186–1257)”, „Situ­a­ția din Arde­al”, „În uni­re e tăria” și mul­te alte­le.

Ele­vii Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis”, coor­do­nați de direc­tor prof. Cris­ti­na Anghe­lu­ță, ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, îndru­mați de prof. Ibo­lya Nego­i­ță și prof. Mari­a­na Gogu, și ele­vii Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, coor­do­nați de direc­tor prof. Cori­na Miha­la­che, vor reci­ta poe­zii ale mare­lui poet și vor pre­zen­ta mai mul­te mate­ri­a­le refe­ri­toa­re la via­ța și acti­vi­ta­tea sa lite­ra­ră.

Luni, 14.01.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply