Şantierul Naval „2 Mai“ Mangalia îşi extinde activitatea

0
186

Şan­ti­e­rul Naval „2 Mai Man­ga­lia” (uni­ta­te cu capi­tal majo­ri­tar de stat) are ca obiect prin­ci­pal de acti­vi­ta­te admi­nis­tra­rea par­ti­ci­pa­ţi­i­lor la com­pa­nia mix­tă româ­no-core­ea­nă „Daewoo — Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries”. În secun­dar, desfă­şoa­ră şi alte acti­vi­tă­ţi, pre­cum: — admi­nis­tra­rea tere­nu­lui pe care îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea DMHI; — fabri­ca­rea de ele­men­te din metal şi come­rţ cu ridi­ca­ta, în coo­pe­ra­re cu fir­me pri­va­te.

În anul 2013, com­pa­nia intenţio­nea­ză să îşi extin­dă acti­vi­ta­tea, adu­na­rea gene­ra­lă extra­or­di­na­ră a acţio­na­ri­lor urmând să apro­be des­chi­de­rea unui punct de lucru în hala de arma­re şi motoa­re a Şan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia. Con­form unui pro­iect de hotă­râre de guvern, imo­bi­lul res­pec­tiv ar urma să fie pre­lu­at de SN „2 Mai Man­ga­lia”.

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul com­plet în Cuget Liber, mier­curi, 16 ian.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply