Reducerea TVA ar putea fi extinsă şi la alte produse alimentare

0
200

Redu­ce­rea Taxei pe Valoa­re Adă­u­ga­tă (TVA) ar putea fi extin­să şi la alte pro­du­se ali­men­ta­re de la 1 ianu­a­rie 2014, dacă va avea suc­ces pro­iec­tul pri­vind scă­de­rea TVA la pâi­ne, a decla­rat, marţi, minis­trul Agri­cul­tu­rii şi Dezvol­tă­rii Rura­le, Daniel Con­stan­tin, la fina­lul dis­cu­ţi­i­lor din comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te ale Par­la­men­tu­lui.

Dacă acest pro­iect de redu­ce­re la 9% a Taxei pe Valoa­re Adă­u­ga­tă la pâi­ne va avea suc­ces, şi con­si­der că va avea, de la 1 ianu­a­rie 2014 putem extin­de şi la alte pro­du­se. Guver­nul îşi pro­pu­ne să dis­cu­te aceas­tă măsu­ră de redu­ce­re la 9% a TVA la pâi­ne la urmă­toa­rea vizi­tă a FMI. Este un pro­iect pilot pe care l‑am fun­damen­tat foar­te bine şi care va fi pe masa FMI. S‑a făcut o refe­ri­re că va fi redu­să TVA la hote­luri şi res­ta­u­ran­te. Nici vor­bă de aşa ceva. Noi vor­bim de un pro­dus care se numeş­te pâi­ne şi întreg lanţul de pro­du­cţie, res­pec­tiv cere­a­le, făi­nă, pani­fi­ca­ţie”, a spus Con­stan­tin, citat de Ager­pres.

Citi­ti arti­co­lul inte­gral in Capi­tal, 29 ianu­a­rie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply