Col. Costică Cojoc și primarul Cristian Radu, despre activitatea pe 2012 a Jandarmeriei

0
190

În sta­ţiu­nea Nept­un s‑a desfă­şu­rat astăzi eva­lu­a­rea anu­a­lă a subu­ni­tă­ţi­lor din loca­li­ta­te. La aceas­tă acti­vi­ta­te au luat par­te inspec­to­rul şef, colo­nel dr. Cos­ti­că Cojoc, jan­dar­mii care fac par­te din aces­te subu­ni­tă­ţi, edi­lii din loca­li­tă­ţi­le Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, Cos­ti­neşti, Tra­ian Cris­tea şi 23 August, Mugu­rel Mitra­na, dar şi repre­zen­tanţi ai Ser­vi­ci­u­lui de Pro­te­cţie şi Pază, Ser­vi­ci­u­lui de Tele­co­mu­ni­ca­ţii Spe­ci­a­le, Poli­ţi­ei Man­ga­lia şi Nept­un, R.A.A.P.P.S şi M.Ap.N.

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu le‑a mulţu­mit jan­dar­mi­lor pen­tru mun­ca depu­să în anul 2012 şi a decla­rat că obiec­ti­vul dân­su­lui pen­tru 2013 este sigu­ranţa cetăţeanului.

Inspec­to­rul şef, col.dr. Cos­ti­că Cojoc, a scos în evi­denţă buna coo­pe­ra­re şi cola­bo­ra­re din­tre jan­darmi, auto­ri­tă­ţi­le loca­le, S.P.P., S.R.I., Poli­ţie, R.A.A.P.P.S.

De ase­me­nea aces­ta con­si­de­ră că rea­li­za­rea unui sis­tem efi­cient de asi­gu­ra­re a ordi­nii publi­ce pe lito­ra­lul Mării Negre şi în zona monu­men­te­lor isto­ri­ce şi situ­ri­lor arhe­o­lo­gi­ce din Judeţul Con­stanţa va cre­ea un sen­ti­ment de secu­ri­ta­te turi­ş­ti­lor şi pro­te­cţia patri­mo­ni­u­lui cultural.

Con­si­de­ră că rezul­ta­te­le obţi­nu­te de jan­dar­mii din Nept­un sunt bune, dar că în anul aces­ta tre­bu­ie să fim mai aproa­pe de comu­ni­ta­te, de cetă­ţeni. De ase­me­nea a mulţu­mit şi i‑a pre­mi­at pe pri­ma­rul, Cris­ti­an Radu pen­tru spri­jin şi des­chi­de­rea de care a dat dova­dă, pe direc­to­rul R.A.A.P.P.S, dar şi patru sub­o­fi­ţeri care au obţi­nut rezul­ta­te bune, plt. maj. Lupu Daniel, plt. Mis­to­die Pom­pi­liu, plt.maj. Cos­tea Şte­fan şi plt. Pri­cop Marcel.

Con­ti­nu­a­rea arti­co­lu­lui, în  Ziua de Con­stan­ta, Joi, 10 ianu­a­rie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply