Primarul Mangaliei a discutat cu taximetriştii despre taxele locale

0
146

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia Cris­ti­an Radu s‑a întâl­nit, luni, 21 ianu­a­rie, cu taxi­me­tri­ş­tii din loca­li­ta­te pen­tru a dez­ba­te pro­ble­me­le lega­te de taxe­le loca­le pe care tre­bu­ie să le plă­teas­că aceş­tia, con­form HCL 131/2012.

În cadrul dis­cu­ţi­i­lor care au avut loc la Casa de Cul­tu­ră, taxi­me­tri­ş­tii au sem­na­lat mai mul­te aspec­te ce ţin de desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţi­lor curen­te. Ast­fel, cei pre­zenţi au pro­pus pla­ta eşa­lo­na­tă sau eli­mi­na­rea uno­ra din­tre taxe­le loca­le pe care tre­bu­ie să le plă­teas­că, în cali­ta­te de taxi­me­tri­şti, cum ar fi taxa de tra­mă stra­da­lă.

Edi­lul Man­ga­li­ei a expli­cat că fon­du­ri­le colec­ta­te din aceas­tă taxă vor fi folo­si­te exclu­siv pen­tru întreţi­ne­rea şi moder­ni­za­rea infras­truc­tu­rii din oraş şi sta­ţiuni.

Tot­o­da­tă, pri­ma­rul a mai spus că valoa­rea tota­lă a taxe­lor loca­le pe care un taxi­me­trist tre­bu­ie să le plă­teas­că este de apro­xi­ma­tiv 300 de lei/an. Suma poa­te fi plăti­tă eşa­lo­nat, în cazul în care soli­ci­tanţii depun o cere­re în acest sens la sedi­ul muni­ci­pa­li­tă­ţii.

Dacă exis­tă o ordi­ne fis­ca­lă, lucru­ri­le se vor miş­ca foar­te bine, iar înca­să­ri­le taxi­me­tri­ş­ti­lor vor putea cre­ş­te. Avem în plan înfi­inţa­rea unor sta­ţii de taxi în sta­ţiuni pen­tru a nu mai exis­ta con­flic­te între cei care asi­gu­ra trans­por­tul public pe raza muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia”, a com­ple­tat Cris­ti­an Radu.

El a sub­li­ni­at că la sta­ţi­i­le de taxi­me­trie din oraş vor fi afi­şa­te gra­fi­ce cu ora­re care să vină în spri­ji­nul cetă­ţe­ni­lor care ape­lea­ză la ser­vi­ci­i­le de taxi­me­trie.

Cu ace­ea­şi oca­zie, pri­ma­rul a afir­mat că auto­ri­tă­ţi­le loca­le vor dezvol­ta pro­iec­te de atra­ge­re a turi­ş­ti­lor în sudul lito­ra­lu­lui, pre­cum şi de extin­de­re a cape­te­lor de sezon, prin orga­ni­za­rea unor eve­ni­men­te încă din peri­oa­da săr­bă­to­ri­lor de Paş­te şi 1 Mai.

În acest fel, încer­căm să adu­cem mai mulţi turi­şti în sta­ţiu­ni­le care apa­rţin de Man­ga­lia pen­tru a reporni acest motor eco­no­mic adu­că­tor de pro­fit la eco­no­mia loca­lă şi, impli­cit, pen­tru popu­la­ţie”, a con­chis Cris­ti­an Radu.

Luni, 21 ianu­a­rie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply