Peste 600 de persoane au participat la Revelionul organizat de Primăria Mangalia

0
262

Pes­te 600 de per­soa­ne au săr­bă­to­rit tre­ce­rea din­tre ani la Reve­li­o­nul orga­ni­zat de pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu. Eve­ni­men­tul a fost atent pre­gă­tit de con­si­li­e­rii Ovi­diu Miha­la­che și Dan Vucea.

Par­ti­ci­pan­ții s‑au bucu­rat de un pro­gram artis­tic diver­si­fi­cat, în cadrul căru­ia au evo­lu­at artiști din loca­li­ta­te, dar și invi­tați din mai mul­te loca­li­tăți ale jude­țu­lui. Sea­ra a fost des­chi­să de actri­ța Mire­la Pană, de la Tea­trul Fan­ta­sio din Con­stan­ța. Dan­sa­to­rii de sal­sa, de la Clu­bul Spor­tiv Noua Gene­ra­ție din Man­ga­lia, îndru­mați de Cipri­an Broas­că, au pre­dat câte­va lec­ții de dans, în care au fost antre­nați și invitații.

Fina­lis­ta unui con­curs de inter­pre­ta­re, orga­ni­zat de un trust TV, Geor­ge­ta Bălo­iu, a inter­pre­tat șla­gă­re româ­nești, dar și cover-uri ale unor artiști inter­națio­nali. Au mai între­ți­nut atmosfe­ra Teo­do­ra Dinu, o ado­les­cen­tă de 14 ani din Man­ga­lia și for­ma­ția vocal-instru­men­ta­lă Live Sound. Tra­di­ți­i­le colin­da­tu­lui de Anul Nou au prins via­ță în inter­pre­ta­rea ansam­blu­ri­lor fol­clori­ce Plai de dor și Junii Albești­u­lui.

Meni­ul a fost cu aten­ție pre­gă­tit de anga­ja­ții pri­mă­ri­ei și a întru­nit apre­ci­e­rea una­ni­mă a mese­ni­lor. Pe par­cur­sul serii, sâr­be­le și hore­le româ­nești au ridi­cat par­ti­ci­pan­ții la dans. La mie­zul nop­ții, focul de arti­fi­cii a lumi­nat cerul, anun­țând  intra­rea în 2013, în apla­u­ze­le invi­ta­ți­lor și în poc­ne­tul dopu­ri­lor sti­cle­lor de șampanie.

Abia după ora cinci dimi­nea­ța, după ce s‑a ser­vit un deli­cios tort în cin­stea Nou­lui An, invi­ta­ții au înce­put să se retra­gă. Toți par­ti­ci­pan­ții au sim­țit în aceas­tă noap­te, a tre­ce­rii din­tre ani, că apar­țin comu­ni­tă­ții muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și și-au expri­mat dorin­ța ca ast­fel de eve­ni­men­te să se întâm­ple mai des.

MangaliaNews.ro, 2 ianu­a­rie 2013.

Gale­rie foto:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply