Normele de venit pentru impozitarea persoanelor fizice din agricultură au fost publicate în Monitorul Oficial

0
180

După cum infor­mea­ză AGERPRES, nor­me­le de venit pen­tru impo­zi­tul care va fi apli­cat per­soa­ne­lor fizi­ce din agri­cul­tu­ră de la 1 febru­a­rie, au fost publi­ca­te mier­curi în Moni­to­rul Ofi­ci­al, peri­oa­da impo­za­bi­lă fiind până la 31 decem­brie 2013.

Con­form Ordo­nanţei de urgenţă de modi­fi­ca­re a Codu­lui Fis­cal, adop­ta­tă mier­curi de Guvern, nive­lul nor­mei de venit a fost sta­bi­lit pe fie­ca­re cul­tu­ră vege­ta­lă în par­te pen­tru o supra­fa­ţă mai mare de două hec­ta­re, iar în sec­to­rul cre­ş­te­rii ani­ma­le­lor, nive­lul nor­mei este în fun­cţie de spe­cie şi de numă­rul de ani­ma­le deţinute.

Nor­me­le de venit au fost sta­bi­li­te pe uni­ta­tea de supra­fa­ţă (hectar)/cap de ani­mal sau fami­lie de albi­ne. De ase­me­nea, actul nor­ma­tiv pre­ci­zea­ză şi care sunt limi­te­le neim­po­za­bi­le în fun­cţie de supra­feţe­le agri­co­le sau de numă­rul de ani­ma­le deţinute.

Citiți arti­co­lul inte­gral pe AGERPRES.RO, joi, 24 ianu­a­rie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply