Mihai Eminescu a fost omagiat la Muzeul Callatis

0
326

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cu sus­ți­ne­rea pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu, a orga­ni­zat marți, 15 ianu­a­rie 2013, înce­pând cu ora 11.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, sim­po­zio­nul: „Mihai Emi­ne­scu – acti­vi­ta­tea lite­ra­ră, jur­na­lis­ti­că și istorică”.

În des­chi­de­rea sim­po­zio­nu­lui, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a vor­bit des­pre sus­ți­ne­rea pe care o are, din par­tea pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu, pen­tru orga­ni­za­rea unor ast­fel de eve­ni­men­te, și a pre­zen­tat per­so­na­li­ta­tea lui Mihai Emi­ne­scu, punând însă accen­tul pe stu­di­i­le sale istorice.

Ionel Dumi­tres­cu, pro­fe­sor la Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis”, a des­cris ope­ra lui Emi­ne­scu și a evi­den­ți­at poe­zi­i­le sale mai puțin cunos­cu­te. El a mai pre­ci­zat că Emi­ne­scu este sin­gu­rul poet citit de toa­te gene­ra­ți­i­le și că cele mai mul­te din­tre ver­su­ri­le sale sunt pe înțe­le­sul tuturor.

Pro­fe­sor Cris­ti­na Anghe­lu­ță, direc­to­rul Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis”, a men­țio­nat că o ope­ră lite­ra­ră atât de vas­tă, cum este cea a lui Mihai Emi­ne­scu, este difi­cil de pre­zen­tat în câte­va minu­te. Cu toa­te aces­tea, împre­u­nă cu ele­vii, a punc­tat prin­ci­pa­le­le cre­a­ții lite­ra­re eminesciene.

Mari­a­na Gogu, pro­fe­sor la Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, a dat citi­re unei poe­zii pe care a scris‑o în cin­stea mare­lui poet. În con­ti­nu­a­re, ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic, îndru­mați de pro­fe­sor Ibo­lya Nego­i­ță, au pre­zen­tat un mate­ri­al în Power­Po­int, în care au des­cris întrea­ga via­ță și acti­vi­ta­tea „lucea­fă­ru­lui” poe­zi­ei românești.

Au urmat ele­vii Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, care au reci­tat câte­va poe­zii ale „poe­tu­lui nepe­re­che”, cum l‑a numit Geor­ge Căli­ne­scu. Pro­fe­sor Cori­na Miha­la­che, direc­to­rul Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, și doi din­tre elevi au inter­pre­tat, pe acor­duri de chi­ta­ră, câte­va poe­zii scri­se de Eminescu.

A fost un sim­po­zion care, cu sigu­ran­ță, și‑a atins sco­pul. Ele­vii pre­zenți la mani­fes­ta­re nu vor uita că ziua de 15 ianu­a­rie este, în mod ofi­ci­al, ziua în care s‑a năs­cut Mihai Emi­ne­scu. Tine­rii lice­eni și-au reîm­pros­pă­tat cunoș­tin­țe­le refe­ri­toa­re la via­ța și cre­a­ți­i­le emi­ne­scie­ne. Eu am vor­bit mai mult des­pre stu­di­i­le isto­ri­ce ale lui Mihai Emi­ne­scu, în care aces­ta a sus­ți­nut cau­za româ­ni­lor din Transil­va­nia și Buco­vi­na, români aflați, la acea vre­me, sub stă­pâ­ni­re străină. 

Acti­vi­ta­tea jur­na­lis­ti­că a lui Mihai Emi­ne­scu s‑a aflat, în per­ma­nen­ță, în slu­j­ba drep­tu­lui la exis­ten­ță națio­na­lă a popo­ru­lui român. În stu­di­i­le sale, el a sub­li­ni­at că nu exis­tă deo­se­biri etni­ce sau ling­vis­ti­ce între româ­nii din pro­vin­ci­i­le isto­ri­ce româ­nești. În con­clu­zie, am vrut să evi­den­țiez fap­tul că Emi­ne­scu, prin stu­di­i­le sale isto­ri­ce, poa­te fi con­si­de­rat un impor­tant isto­ric al româ­ni­lor”, a pre­ci­zat  dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC.

Marti, 15.01.2013.

Gale­rie foto:

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply