Maria Grapini: Impozitul forfetar nu va mai fi în 2013 precum cel din 2009

0
190

Minis­trul Maria Gra­pini le‑a pus gând rău fir­me­lor care decla­ră fic­tiv veni­turi zero pen­tru a scă­pa de impo­zi­te.

Minis­trul pen­tru IMM, Medi­ul de Afa­ceri şi Turism, Maria Gra­pini con­fir­mă că se lucrea­ză la rein­tro­du­ce­rea  impo­zi­tu­lui for­fe­tar, aşa cum afir­ma­se pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta, dar pro­mi­te că nu vom mai avea „acea nebu­nie“ care a fost în urmă cu trei ani.

Minis­trul pen­tru IMM, Medi­ul de Afa­ceri şi Turism, Maria Gra­pini, a con­fir­mat pen­tru „Ade­vă­rul“ că a avut o dis­cu­ţie de prin­ci­piu cu pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta pe tema intro­du­ce­rii impo­zi­tu­lui for­fe­tar, dar a pre­ci­zat că „nu va fi acea nebu­nie cre­a­tă în 2009 în urma căre­ia au fost deci­ma­te IMM-uri­le“. Impo­zi­tul for­fe­tar, supra­nu­mit şi impo­zit minim, este o taxă pe veni­turi pe care fir­me­le o plă­tesc chiar dacă nu au rea­li­zat veni­turi.

Con­tri­bu­a­bi­lii decla­ră cifra de afa­ceri (vân­ză­ri­le) din anul ante­ri­or şi plă­tesc impo­zit în fun­cţie de acel cuan­tum, chiar dacă suma a fost ega­lă cu zero. Exis­tă tranşe fixe de impo­zit, iar pri­ma tranşă înce­pe cu zero, nu cu o anu­mi­tă sumă a cifrei de afa­ceri, ast­fel că nimeni nu este scu­tit de la pla­ta aces­tu­ia. Impo­zi­tul se numeş­te for­fe­tar toc­mai pen­tru că este plătit îna­in­te ca veni­tu­ri­le să fie rea­li­za­te.

Vor fi taxa­te doar anu­mi­te ser­vi­cii

Am dis­cu­tat, într-ade­văr, cu pre­mi­e­rul, şi este vor­ba des­pre un impo­zit for­fe­tar în ser­vi­cii, şi numai în anu­mi­te ser­vi­cii, nu cum s‑a apli­cat în 2009 la toa­te cate­go­ri­i­le de fir­me. Atunci, în urmă cu trei ani, au intrat la gră­ma­dă fir­me din indus­trie, din con­stru­cţii, din toa­te zone­le.

Acum este vor­ba des­pre ace­le sec­toa­re nefis­ca­li­za­te sau care nu plă­tesc taxe decla­rând veni­turi zero ori pier­deri, şi poa­te că solu­ţia aco­lo ar putea să fie un impo­zit for­fe­tar. Desi­gur, vari­an­ta aceas­ta o vom ana­li­za împre­u­nă cu par­te­ne­rii noş­tri din medi­ul pri­vat, ca să putem lua o deci­zie. În ori­ce caz nu va mai fi acea nebu­nie cre­a­tă de impo­zi­tul minim din 2009“, ne‑a decla­rat Maria Gra­pini.

Vă invi­tăm să citi­ţi arti­co­lul inte­gral în Adevarul.ro, dumi­ni­că, 6 ianu­a­rie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply