Mangalia: Câinii comunitari, în biobaze

0
225

Câi­nii fără stă­pân din sta­ţiu­ni­le din Saturn, Venus, Cap Auro­ra, Jupi­ter, Nepun şi Olimp vor fi ridi­ca­ţi de Pri­mă­ria Man­ga­lia şi muta­ţi în bio­ba­ze, ast­fel încât, la 1 mai să nu mai fie picior de mai­da­nez pe străzi.

PROBLEMĂ SPINOASĂ

Atra­ge­rea turi­ş­ti­lor în sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui, de la Olimp la Saturn, este prin­ci­pa­la pre­o­cu­pa­re a auto­ri­tă­ţi­lor loca­le din Man­ga­lia, care încear­că, în limi­ta posi­bi­li­tă­ţi­lor finan­ci­a­re, să redea stră­lu­ci­rea de odi­ni­oa­ră a celor şase sta­ţiuni, Saturn, Venus, Cap Auro­ra, Jupi­ter, Nepun şi Olimp.

În aceas­tă idee, Pri­mă­ria Man­ga­lia a tre­cut la refa­ce­rea infras­truc­tu­rii (ilu­mi­nat public, rea­bi­li­tat tra­ma stra­da­lă şi igie­ni­zat spa­ţi­i­le verzi), care s‑a tot degra­dat de‑a lun­gul ani­lor. Numai că nu este sufi­cient. În viziu­nea auto­ri­tă­ţii loca­le, dar şi a sim­pli­lor cetă­ţeni, turi­ş­tii evi­tă sudul lito­ra­lu­lui şi din cau­za câi­ni­lor fără stă­pân, ale căror pre­zenţă şi agre­si­vi­ta­te deran­jea­ză exce­siv. Situ­a­ţia, nu toc­mai de negli­jat, repre­zin­tă o ade­vă­ra­tă pro­ble­mă pen­tru admi­nis­tra­ţia loca­lă din Man­ga­lia.

Pri­ma­rul spu­ne că situ­a­ţia este deli­ca­tă, pen­tru că redu­ce­rea numă­ru­lui de câini nu tre­bu­ie să se facă nea­pă­rat prin euta­na­si­e­rea ani­ma­le­lor, ci printr‑o manie­ră mai blân­dă, care să împa­ce pe toa­tă lumea.

Solu­ţia găsi­tă de pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, este sim­plă: ste­ri­li­za­rea masi­vă a tutu­ror câi­ni­lor din Man­ga­lia, cu şi fără stă­pân, cu exce­pţia celor de rasă. Dacă ar avea efec­tul scon­tat, solu­ţia ar putea fi che­ia pen­tru mul­te auto­ri­tă­ţi loca­le, care se con­frun­tă cu ast­fel de pro­ble­mă.

BIOBAZE

Până la fina­li­za­rea pro­ce­su­lui de ste­ri­li­za­re, auto­ri­tă­ţi­le loca­le din Man­ga­lia încear­că să sca­pe cât mai repe­de de câi­nii mai­da­nezi din sta­ţiuni, mai ales că, la 1 mai, va debu­ta noul sezon esti­val. Pen­tru a „cură­ţa” sta­ţiu­ni­le de câini, pri­ma­rul a decis să ame­na­je­ze cât mai repe­de şi cât mai mul­te adă­pos­turi pen­tru ani­ma­le. Pen­tru a rea­li­za acest lucru, edi­lul are nevo­ie de acor­dul con­si­li­e­ri­lor locali, pen­tru alo­ca­rea de fon­duri nece­sa­re con­stru­i­rii de bio­ba­ze.

Facem efor­turi ca, până la 1 Mai, oda­tă cu des­chi­de­rea sezo­nu­lui esti­val, ani­ma­le­le aban­do­na­te pe străzi să fie duse în adă­pos­turi spe­cial ame­na­ja­te, ast­fel încât vacanţe­le turi­ş­ti­lor să nu mai fie umbri­te din acest punct de vede­re”, a afir­mat edi­lul Man­ga­li­ei, mier­curi, în cadrul unei şedinţe a Con­si­li­u­lui Local.

În para­lel cu acest lucru, admi­nis­tra­ţia loca­lă con­ti­nuă cam­pa­nia de ste­ri­li­za­re, înce­pu­tă anul tre­cut. „Ste­ri­li­za­rea ani­ma­le­lor, în spe­cial a celor fără stă­pân, fără valoa­re chi­no­lo­gi­că, feli­no­lo­gi­că, este sin­gu­ra măsu­ră efi­cien­tă şi dura­bi­lă pen­tru ges­tio­na­rea popu­la­ţi­ei ani­ma­le­lor comu­ni­ta­re”, a spus Cris­ti­an Radu.

Tatian Ior­ga, Tele­graf, Vineri, 11 Ianu­a­rie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply