La Muzeul Callatis, s‑a sărbătorit Unirea Principatelor Române

0
273

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia și Școa­la de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le, cu sus­ți­ne­rea pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu, au orga­ni­zat joi, 24 ianu­a­rie 2013, ora 11.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, acti­vi­ta­tea cul­tu­ral-ști­in­ți­fi­că „154 de ani de la Uni­rea Prin­ci­pa­te­lor Române”.

În des­chi­de­rea mani­fes­tă­rii, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a vor­bit des­pre eta­pe­le pro­ce­su­lui de uni­re a româ­ni­lor într-un stat națio­nal, suve­ran, inde­pen­dent și uni­tar. După ce a des­cris eve­ni­men­te­le din ianu­a­rie 1859, a men­țio­nat că dub­la ale­ge­re a lui Al. I. Cuza con­sti­tu­ie pri­ma eta­pă în pro­ce­sul de uni­re, care s‑a fina­li­zat la 1 decem­brie 1918, la Alba Iulia.

Pre­zent la mani­fes­ta­re, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a sub­li­ni­at că ziua de 24 ianu­a­rie este un pri­lej de bucu­rie pen­tru români și că aceas­tă cola­bo­ra­re între insti­tu­ți­i­le din Man­ga­lia tre­bu­ie să con­ti­nue, să devi­nă chiar o tra­di­ție. În con­ti­nu­a­re a spus că își doreș­te ca Man­ga­lia să fie inclu­să pe har­ta eve­ni­men­te­lor cul­tu­ra­le, pen­tru a rede­ve­ni un oraș cău­tat de turiș­tii din întrea­ga țară, dar și din straăinătate.

A urmat ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei tem­po­ra­re: „Lucrări de mate­lo­taj și navo­mo­de­le rea­li­za­te în Școa­la de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le”. Coman­do­ul Vasi­le Chi­ri­lă, coman­dan­tul Șco­lii de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le „Vicea­mi­ral Con­stan­tin Băles­cu”, a pre­zen­tat mache­te­le de: veli­e­re, fre­ga­te, dis­tru­gă­toa­re, por­ta­vi­oa­ne, sub­ma­ri­ne, pre­cum și tunu­ri­le nava­le, nodu­ri­le, paie­te­le și diver­se­le împle­ti­turi mări­nă­rești, expu­se la muze­ul cal­la­tian. În timp ce coman­do­rul Vasi­le Chi­ri­lă pre­zen­ta expo­na­te­le, câți­va mili­tari ai Șco­lii de Apli­ca­ție au împle­tit noduri mari­nă­rești, spre bucu­ria tine­ri­lor pre­zenți la manifestare.

În par­tea a doua a acti­vi­tă­ții, ele­vii cla­se­lor a IX‑a D și a X‑a D, de la Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis”, coor­do­nați de prof. Ele­na San­da Pădu­rea­nu, au pre­zen­tat câte­va mate­ri­a­le în Power­Po­int, lega­te de momen­tul uni­rii. Ele­vii cla­sei a IV‑a B, îndru­mați de înv. pri­mar Maria Necu­lăeș, au inter­pre­tat sce­ne­ta „Oca­ua lui Cuza”. Ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, coor­do­nați de prof. Ibo­lya Nego­i­ță, au pre­zen­tat și ei diver­se mate­ri­a­le refe­ri­toa­re la Uni­rea Prin­ci­pa­te­lor Române.

În final, par­ti­ci­pan­ții la acti­vi­ta­tea cul­tu­ral-ști­in­ți­fi­că dedi­ca­tă Uni­rii de la 24 ianu­a­rie 1859, au dan­sat Hora Unirii.

Joi, 24.01.2013.

Gale­rie foto:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply