La Muzeul Callatis, 154 de ani de la Unirea Principatelor Române

0
322

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia și Școa­la de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le, cu sus­ți­ne­rea pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu, orga­ni­zea­ză joi, 24 ianu­a­rie 2013, ora 11.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, acti­vi­ta­tea cul­tu­ral-ști­in­ți­fi­că „154 de ani de la Uni­rea Prin­ci­pa­te­lor Române”.

În des­chi­de­rea mani­fes­tă­rii, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, va vor­bi des­pre evo­lu­ția eve­ni­men­te­lor, din ianu­a­rie 1859, care au avut ca rezul­tat uni­rea Mol­do­vei cu Țara Românească.

Va urma ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei tem­po­ra­re: „Lucrări de mate­lo­taj și navo­mo­de­le rea­li­za­te în Școa­la de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le”. Expo­zi­ția cuprin­de: mache­te de veli­e­re, fre­ga­te, dis­tru­gă­toa­re, por­ta­vi­oa­ne, sub­ma­ri­ne, tunuri nava­le, noduri, paie­te și diver­se împle­ti­turi mări­nă­rești. Une­le din­tre mache­te au fost rea­li­za­te de coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă, coman­dan­tul Șco­lii de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le „Vicea­mi­ral Con­stan­tin Băles­cu”. În timp ce domnia sa va pre­zen­ta fie­ca­re expo­nat în par­te, câți­va mili­tari ai Șco­lii de Apli­ca­ție vor împleti noduri marinărești.

În con­ti­nu­a­re, ele­vii cla­se­lor a IX‑a D și a X‑a D, de la Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis”, coor­do­nați de prof. Sil­via Cuseac și prof. Ele­na San­da Pădu­rea­nu, vor pre­zen­ta câte­va mate­ri­a­le lega­te de momen­tul uni­rii. Ele­vii cla­sei a IV‑a B, îndru­mați de înv. pri­mar Maria Necu­lăeș, vor inter­pre­ta sce­ne­ta „Oca­ua lui Cuza”. Ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, coor­do­nați de prof. Ibo­lya Nego­i­ță și ele­vii Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, îndru­mați de direc­tor prof. Cori­na Miha­la­che, vor pre­zen­ta și ei diver­se mate­ri­a­le refe­ri­toa­re la Uni­rea Prin­ci­pa­te­lor Române.

Mani­fes­tă­ri­le dedi­ca­te zilei Uni­rii Prin­ci­pa­te­lor Româ­ne, orga­ni­za­te de Școa­la de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le, Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și Muze­ul „Cal­la­tis”, sub titu­la­tu­ra „Hora Uni­rii Man­ga­li­ei”, vor con­ti­nua în cen­trul ora­șu­lui, la Monu­men­tul Ero­i­lor, unde sunt invi­tați toți cetă­țe­nii Man­ga­li­ei, înce­pând cu ora 13.00.

După cere­mo­n­i­a­lul mili­tar și ofi­ci­e­rea ser­vi­ci­u­lui reli­gi­os, vor ține dis­cur­suri: coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă, coman­dan­tul Șco­lii de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le, Cris­ti­an Radu, pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, direc­to­rul Muze­u­lui „Cal­la­tis”. Cetă­țe­nii vor fi invi­tați apoi la Hora Uni­rii, după care vor putea urmări un pro­gram artis­tic sus­ți­nut de cola­bo­ra­to­rii Cer­cu­lui Mili­tar Mangalia.

Marti, 22.01.2013.

Gale­rie foto:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply