Gazul de şist, miracol economic sau catastrofă ecologică?

0
199
Redesenarea „hărţii energetice” planetare.

Ne îndrep­tăm spre o vâr­stă de aur a gazu­lui de şist? Pro­ble­ma este des­chi­să şi dis­cu­ţi­i­le pro şi con­tra sunt ­furt­u­noa­se la nivel mondi­al, în timp ce boom-ul hidro­car­bu­ri­lor necon­venţio­na­le în Ame­ri­ca de Nord bul­ver­sea­ză date­le ener­ge­ti­ce pla­ne­ta­re şi slă­beş­te domi­na­ţia pro­du­că­to­ri­lor tra­di­ţio­nali, cei din Orien­tul Mij­lo­ciu şi Rusia.

Agenţia Inter­na­ţio­na­lă pen­tru Ener­gie (AIE) pre­ve­de că până în 2035 gazul necon­venţio­nal — de şist în majo­ri­ta­te — va fur­ni­za aproa­pe 30% din pro­du­cţia gazie­ră mondi­a­lă, faţă de 14% cât este astăzi. Totu­şi, deşi mul­te ţări au tre­cut la pros­pe­cţiuni şi eva­luări ale pro­pri­i­lor  rezer­ve, doar Sta­te­le Uni­te  sunt în pre­zent impli­ca­te în exploa­ta­rea pe sca­ră lar­gă a aces­tei resur­se pro­mi­ţă­toa­re, dar  foar­te ponegrită.

Chiar dacă s‑ar putea acce­de la gazul de şist, „Gra­a­lul” inde­pen­denţei ener­ge­ti­ce, cre­ând în ace­la­şi timp mii de locuri de mun­că, aceas­tă resur­să este vehe­ment cri­ti­ca­tă din cau­za con­se­cinţe­lor nefas­te pen­tru mediu.

Prin­tre nume­roa­se­le stu­dii ela­bo­ra­te pe acest subiect, un raport al Comi­si­ei Euro­pe­ne evo­ca în vară o polu­a­re eco­lo­gi­că supe­ri­oa­ră celei pro­du­se de gazul con­venţio­nal şi sub­li­nia ris­cu­ri­le con­ta­mi­nă­rii solu­ri­lor şi ape­lor sub­te­ra­ne lega­te de exploa­ta­rea gazu­lui de şist, care nece­si­tă uti­li­za­rea de mii de pro­du­se chi­mi­ce şi imen­se can­ti­tă­ţi de apă.

Vă invi­tăm să citi­ţi arti­co­lul inte­gral în romanialibera.ro, vineri, 4 ian.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply