FMI recunoaşte: Am greşit cu austeritatea în România

0
226

FMI admi­te că poli­ti­ca de aus­te­ri­ta­te impu­să în une­le sta­te după declanşa­rea  cri­zei eco­no­mi­ce nu a pro­dus efec­te­le scon­ta­te, potri­vit unor docu­men­te inter­ne  ale Fon­du­lui Mone­tar Inter­na­ţio­nal, pre­zen­ta­te de către Româ­ni­a­TV în cadrul emi­su­nii  “Ulti­ma Oră”.

Sediul central al FMI

Sedi­ul cen­tral al FMI (Foto: obiectivdesuceava.ro)

Un docu­ment de lucru al FMI ela­bo­rat în aceas­tă lună ara­tă că redu­ce­rea  chel­tu­ie­li­lor publi­ce şi redu­ce­rea defi­ci­te­lor au dus la efec­te nelu­a­te în  cal­cul în momen­tul în care măsu­ri­le de aus­te­ri­ta­te au fost adop­ta­te. “S‑a  subes­ti­mat în mod sem­ni­fi­ca­tiv cre­ş­te­rea şoma­ju­lui şi scă­de­rea cere­rii inter­ne  oda­tă cu con­so­li­da­rea fis­ca­lă”, se ara­tă în docu­men­tul citat de Româ­ni­a­TV.

Mai mult, este pusă sub sem­nul între­bă­rii aus­te­ri­ta­tea ca mij­loc efi­cient de  ieşi­re din cri­ză. “Poli­ti­ca de pro­mo­va­re a aus­te­ri­tă­ţii este posi­bil să nu fi  repre­zen­tat cea mai bună solu­ţie în cazul anu­mi­tor ţări pen­tru depă­şi­rea  difi­cul­tă­ţi­lor eco­no­mi­ce deter­mi­na­te de cri­za glo­ba­lă”, se mai ara­tă în  res­pec­ti­vul docu­ment, sem­nat de către eco­no­mis­tul-şef.

Cites­te mai mult pe RTV.NET: http://www.rtv.net/fmi-isi-face-mea-culpa-austeritatea-s-ar-putea-sa-nu-produca-efectele-scontate_62061.html#ixzz2I6E5Zyje

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply