Din februarie, se măresc pensiile

0
259

În luna febru­a­rie, pen­sio­na­rii vor pri­mi pen­si­i­le majo­ra­te cu 4 %. Este vor­ba des­pre pen­si­i­le afe­ren­te lunii ianuarie.

Guver­nul pre­gă­teş­te în buge­tul pen­tru 2013 inde­xa­rea pen­si­i­lor cu rata infla­ţi­ei. La o pen­sie de 700 de lei pe lună, un pesio­nar va pri­mi cu 28 de lei  mai mult, iar la o pen­sie de 1.000 de lei pe lună, un pen­sio­nar va  câş­ti­ga cu 40 de lei mai mult.

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a decla­rat, în noiem­brie, că Guver­nul îşi  pro­pu­ne să cre­as­că pen­si­i­le în anul 2013.

Minis­trul Mun­cii, Mari­a­na  Câm­pea­nu, a con­fir­mat că exis­tă mai mul­te vari­an­te de cre­ş­te­re a  pen­si­i­lor, urmând ca pro­cen­ta­jul exact al cre­ş­te­rii să se ştie după ela­bo­ra­rea bugetului.

De ase­me­nea, Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a decla­rat că pen­sio­na­rii mili­tari care au pier­dut în momen­tul recal­cu­la­rii pen­si­i­lor­vor bene­fi­cia, în 2013, eşa­lo­nat, de cre­ş­te­rea pen­si­i­lor până la nive­lul cole­gi­lor lor.

Ziua de Con­stan­ta, mier­curi, 9 ian.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply