De Ziua Unirii, primarul Cristian Radu a oferit diplome vârstnicilor Mangaliei

0
188

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, a par­ti­ci­pat, joi, 24 ianu­a­rie, la mani­fes­tă­ri­le dedi­ca­te Zilei Uni­rii, care s‑au desfă­şu­rat în Pia­ţa Repu­bli­cii, înce­pând cu ora 13.00. La eve­ni­ment au mai fost pre­zenţi depu­ta­tul Vic­tor Manea, repre­zen­tanţi ai insti­tu­ţi­i­lor publi­ce din loca­li­ta­te, alte ofi­ci­a­li­tă­ţi de la nivel local.

Mani­fes­tă­ri­le au debu­tat cu cere­mo­n­i­a­lul mili­tar, în cadrul căru­ia a avut loc întâm­pi­na­rea de către Gar­da de Onoa­re, a coman­dan­tu­lui Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă. Au urmat ofi­ci­e­rea slu­j­bei reli­gi­oa­se şi ros­ti­rea de alo­cu­ţiuni, prin care s‑au evo­cat momen­te­le impor­tan­te ale Marii Uni­rii.

24 ianu­a­rie este ziua în care arma­ta noas­tră, împre­u­nă cu locu­i­to­rii muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, săr­bă­to­resc un moment isto­ric, cu sem­ni­fi­ca­ţii deo­se­bi­te: împli­ni­rea a 154 de ani de la actul Uni­rii Prin­ci­pa­te­lor Româ­ne: Mol­do­va şi Ţara Româ­neas­că”, a pre­ci­zat coman­do­rul Vasi­le Chi­ri­lă.

La rân­dul său, edi­lul Man­ga­li­ei a expli­cat că „uni­rea tre­bu­ie să fie cuvân­tul care îi lea­gă pe oameni, să rede­ve­nim o fami­lie. Doar ast­fel, vom putea rea­şe­za ora­şul nos­tru pe har­ta ora­şe­lor moder­ne din Euro­pa, pe cea a turis­mu­lui mondi­al”.

Mani­fes­tă­ri­le au con­ti­nu­at cu defi­la­rea Găr­zii de Onoa­re şi susţi­ne­rea unui moment muzi­cal spe­ci­fic, de către fan­fa­ra Forţe­lor Nava­le, din care nu a lip­sit Hora Uni­rii. Un alt moment impor­tant la care a par­ti­ci­pat edi­lul Man­ga­li­ei, a fost cel repre­zen­tat de înmâ­na­rea diplo­me­lor per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce din loca­li­ta­te.

Ast­fel, 23 de per­soa­ne care au împli­nit, 70 de ani,  80 de ani, 90 de ani şi 50 de ani de la căsă­to­rie, au pri­mit din par­tea muni­ci­pa­li­tă­ţii un aju­tor finan­ci­ar şi diplo­me de onoa­re.

Con­form unei hotă­râri a CL Man­ga­lia, sep­tu­a­ge­na­rii pri­mesc de la Pri­mă­rie 350 de lei, octo­ge­na­rii şi nona­ge­na­rii — 400 de lei, iar fami­li­i­le care au împli­nit 50 de ani de la căsă­to­rie — 200 de lei.

Este un eve­ni­ment feri­cit, atunci când îmi revi­ne deo­se­bi­ta plă­ce­re să ofer, în semn de recu­noş­tinţă, un mic dar aces­tor oameni, de la care avem mul­te de învă­ţat, fie­ca­re din­tre noi. Avem nevo­ie de dum­ne­a­voas­tră şi dorim să vă aju­tăm pen­tru că meri­ta­ţi, aţi mun­cit o via­ţă întrea­gă şi nu aţi fost, poa­te, răs­plăti­ţi aşa cum ar fi tre­bu­it”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

Joi, 24 ianu­a­rie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply