Cristian Radu susţine prezenţa unei trupe de intervenţie rapidă a Jandarmeriei, în Mangalia

0
218

Pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a par­ti­ci­pat joi, 10 ianu­a­rie, la şedinţa de bilanţ a Deta­şa­men­te­lor de Jan­darmi din Nept­un. Cu aceas­tă oca­zie, inspec­to­rul şef al IJJ Con­stanţa, colo­nel Cos­ti­că Cojoc, a înmâ­nat diplo­me de exce­lenţă edi­lu­lui Man­ga­li­ei şi direc­to­ru­lui RAAPPS, Miti­că Popescu.

De ase­me­nea, au fost acor­da­te diplo­me de merit plt. maj. Flo­rin Pri­cop, plt. Pom­pi­liu Mis­to­die şi plt. maj. Daniel Lupu. La reu­niu­nea jan­dar­mi­lor au mai fost pre­zenţi colo­ne­lul Cris­ti­an Pocean şi plt. adj. şef Mihai Dan­ciu din cadrul SPP, pri­ma­rii din 23 August şi Cos­ti­neşti şi adjunc­tul coman­dan­tu­lui Poli­ţi­ei Man­ga­lia, comi­sar-şef Valen­tin Mustăţea.

În cadrul întru­ni­rii, au fost tre­cu­te în revis­tă cele mai impor­tan­te acti­vi­tă­ţi desfă­şu­ra­te de jan­darmi în anul 2012 şi moda­li­tă­ţi­le de cre­ş­te­re a gra­du­lui de efi­cien­ti­za­re din tim­pul misiunilor.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei şi‑a expri­mat dorinţa de a avea în muni­ci­piu o tru­pă de inter­venţie rapi­dă a jan­dar­mi­lor, care să acţio­ne­ze ori de câte ori este necesar.

Pen­tru că dis­cu­tăm de sigu­ranţa cetă­ţea­nu­lui, eu îmi doresc, în cali­ta­te de cetă­ţean, ca pre­zenţa dum­ne­a­voas­tră în teren să des­cu­ra­je­ze ori­ce act care vine în con­tra­di­cţie cu legea. Este nevo­ie de o tru­pă de eli­tă care să îşi desfă­şoa­re acti­vi­ta­tea în Man­ga­lia. Am con­sta­tat că infra­cţio­na­li­ta­tea este mai ridi­ca­tă în une­le zone şi peri­oa­de ale anu­lui, iar unii din­tre cei care încal­că legea vin apoi să cea­ră aju­toa­re soci­a­le de la Pri­mă­rie. Vom lua măsuri pen­tru înde­păr­ta­rea aces­tor indi­vizi, printr‑o bună cola­bo­ra­re cu Jan­dar­me­ria,” a pre­ci­zat edi­lul Cris­ti­an Radu.

Joi, 10 ianu­a­rie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply