Creşte plafonul de acordare a ajutoarelor sociale, la Mangalia

0
222

Admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă din Man­ga­lia a adop­tat şi va apli­ca, din acest an, mai mul­te măsuri cu carac­ter soci­al, meni­te să vină în spri­ji­nul per­soa­ne­lor sin­gu­re şi fami­li­i­lor cu veni­turi redu­se.

Ast­fel, muni­ci­pa­li­ta­tea a majo­rat pla­fo­nul de acor­da­re a tiche­tu­lui soci­al de la 500 la 700 de lei/persoană, iar valoa­rea aces­tu­ia a cres­cut de la 50 de lei/tichet, acor­dat oda­tă la patru luni, la 70 de lei/tichet acor­dat oda­tă la două luni.

Acest cupon poa­te fi folo­sit atât de pen­sio­nari, cât şi de fami­li­i­le cu veni­turi mici, la cum­pă­ra­rea de medi­ca­men­te şi pla­ta fac­tu­ri­lor la apă (pen­tru cei care au con­trac­te indi­vi­du­a­le cu RAJA).

O altă măsu­ră soci­a­lă care se va apli­ca din acest an se refe­ră la aju­to­rul finan­ci­ar acor­dat de către Pri­mă­rie per­soa­ne­lor din Man­ga­lia care au împli­nit vâr­sta de 85 şi 90 de ani.

Con­form unui pro­iect de hotă­râre ini­ţi­at de pri­ma­rul Cris­ti­an Radu şi adop­tat de con­si­li­e­rii locali, la sfârşi­tul anu­lui tre­cut, per­soa­ne­le vâr­st­ni­ce vor pri­mi din par­tea muni­ci­pa­li­tă­ţii diplo­me de onoa­re, pre­cum şi un aju­tor finan­ci­ar în cuan­tum de 400 de lei.

Marti, 8 ianu­a­rie 2013,                       Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply