Boom-ul din eolian se mută în solar

0
177

Pen­tru că eoli­a­nul și‑a mai tem­pe­rat avân­tul, inves­ti­to­rii în rege­ne­ra­bi­le își fac deja pla­nuri mari cu ener­gia sola­ră.

«Dacă nu ar fi exis­tat aceas­tă sche­mă de spri­jin din par­tea sta­tu­lui, poa­te că mi-aș fi des­chis un res­ta­u­rant», spu­ne rela­xat un om de afa­ceri inte­re­sat de seg­men­tul de ener­gie sola­ră. Încă nu a cum­pă­rat nimic, dar are un plan sigur pen­tru anul vii­tor. Nu de alta, dar cine știe? Lucru­ri­le se pot schim­ba repe­de, „ca în poli­ti­că“, ada­u­gă el.

Acum, la un MWh obți­nut din sur­se baza­te pe elec­tri­ci­ta­tea gene­ra­tă de radi­a­ți­i­le sola­re, se obțin 6 cer­ti­fi­ca­te verzi.

Însă, potri­vit legi­sla­ţi­ei care pro­mo­vea­ză ener­gia din sur­se rege­ne­ra­bi­le, numă­rul cer­ti­fi­ca­te­lor verzi acor­da­te pro­du­că­to­ri­lor poa­te fi modi­fi­cat în 2015, „cu exce­pţia sec­to­ru­lui foto­vol­taic, unde numă­rul cer­ti­fi­ca­te­lor poa­te fi redus înce­pând cu ianu­a­rie 2014“, potri­vit ofi­ci­a­li­lor Auto­ri­tă­ții Naţio­na­le de Regle­men­ta­re în dome­ni­ul Ener­gi­ei (ANRE).

Indus­tria nu se așteap­tă la o modi­fi­ca­re a numă­ru­lui de cer­ti­fi­ca­te în 2013. Însă, exis­tă ris­cul să se modi­fi­ce legea pen­tru că, în ulti­ma vre­me, înce­pe să apa­ră opo­zi­ție față de rege­ne­ra­bi­le din par­tea celor­lalți actori: Transe­lec­tri­ca pen­tru pro­ble­me de conec­ta­re și echi­li­bra­re, alți pro­du­că­tori pen­tru echi­li­bra­re“, punc­tea­ză și Oti­lia Nuțu, spe­cia­lis­tul în pro­ble­me ener­ge­ti­ce al Expert Forum.

În con­text, nu a mai rămas foar­te mult timp pen­tru inves­ti­to­rii care vor să bene­fi­cie­ze de acest aju­tor. Cu o men­țiu­ne: până de curând, s‑au sem­nat con­trac­te pen­tru racor­dul la reţea a 117 cen­tra­le foto­vol­tai­ce cu o capa­ci­ta­te cumu­la­tă de 522 de MW. „Sunt în sta­di­ul pen­tru pri­mi­rea avi­ze­lor alte 172 de cen­tra­le, în total de 1.032 de MW“, spu­nea Mari­us Mate­es­cu, direc­to­rul gene­ral al Transe­lec­tri­ca.

Par­curi sola­re de pes­te 100 MW, în 2013

Esti­mă­ri­le din pia­ță ara­tă că anul vii­tor ar putea fi con­stru­i­te par­curi sola­re de pes­te 100 MW, în pre­zent aflân­du-se în lucru mai mul­te pro­iec­te de apro­xi­ma­tiv 40 MW. Nu degea­ba ener­gia sola­ră este con­si­de­ra­tă de mulți ana­liști urmă­to­rul boom din seg­men­tul ener­gi­ei rege­ne­ra­bi­le, după eoli­an, care a atras inves­ti­ții de pes­te 2,5 mili­ar­de de euro.

Deja își fac intra­rea nume care până acum nu au avut de‑a face cu ener­gia, cel mai recent exem­plu fiind omul de afa­ceri  Zol­tan Tes­zari, unul din­tre cei mai bogați români, pre­zent în TOP 300 Capi­tal cu o ave­re esti­ma­tă la 750 – 800 mili­oa­ne de euro. De curând, RCS&RDS, grup deți­nut de mili­ar­dar, a cum­pă­rat 90% din acțiu­ni­le a două com­pa­nii pre­zen­te pe seg­men­tul de ener­gie sola­ră, în Brăi­la: Ener­gya­ll Dis­tri­bu­tion SRL și Ener­gi­a­fo­to SRL, care au patru pro­iec­te în dife­ri­te faze de dezvol­ta­re, cu o capa­ci­ta­te de 13,7 MW.

Legi­sla­ția UE, care pre­ve­de ca până în anul 2020 aproa­pe un sfert din ener­gia elec­tri­că pro­du­să în țară să fie asi­gu­ra­tă din sur­se rege­ne­ra­bi­le, păs­tra­rea sche­mei de spri­jin, ală­tu­ri și de înju­mă­tă­ți­rea cos­tu­lui cu teh­no­lo­gi­i­le impli­ca­te, care evo­lu­ea­ză foar­te rapid în seg­men­tul foto­vol­taic, a atras după sine un inte­res cres­cut din par­tea inves­ti­to­ri­lor pen­tru pro­iec­te mari, de pes­te 40 MW, în cazul căro­ra putem vor­bi de peri­oa­de de amor­ti­za­re ale inves­ti­ți­i­lor de cir­ca cinci ani, în loc de opt ani“, spu­ne Fla­vi­us Pop, con­sul­tant în cadrul Depar­ta­men­tu­lui de Inves­ti­ții al DTZ Echi­nox.

Inves­ti­tori inter­națio­nali

În ace­lași timp, au apă­rut mai mulți mari inves­ti­tori inter­națio­nali cu pla­nuri pen­tru pia­ța loca­lă. Punc­tu­al, gigan­tul Sam­sung, și‑a decla­rat deja inten­ția de a inves­ti în par­curi sola­re, în Giur­giu. Amba­sa­do­rul pen­tru ener­gie în Minis­te­rul core­ean pen­tru Afa­ceri Exter­ne și Comerț, Park Robyug, spu­nea că vor să con­stru­ias­că două pro­iec­te cu o capa­ci­ta­te insta­la­tă de 45 MW.

De ase­me­nea, unul din­tre cele mai impor­tan­te pro­iec­te pe solar, având o capa­ci­ta­te de 8,75 MW, a fost deja lan­sat de com­pa­nia RaRa Parc din Bra­șov.

Chiar și cel mai mare pro­du­că­tor local de ener­gie, Hidro­e­lec­tri­ca, afla­tă în insol­ven­ță, este inte­re­sa­tă de ener­gia sola­ră, fiind deja coman­da­te mai mul­te stu­dii de feza­bi­li­ta­te în acest sens. Potri­vit lui Zol­tan Nagy-Bege, direc­tor ANRE, pute­rea insta­la­tă în pano­uri foto­vol­tai­ce va ajun­ge la 43 MW până la fina­lul aces­tui an.

În 2010, ANRE esti­ma că în 2012 vor fi insta­la­te pano­uri foto­vol­tai­ce de 43 de MW. Încă nu s‑au rea­li­zat, dar sunt şanse să avem 43 de MW până la fine­le lui 2012. De ase­me­nea, esti­măm 140 de MW până în 2017, dar cre­dem că vom ajun­ge aici anul vii­tor“, a afir­mat aces­ta recent. Până de curând, ANRE a acor­dat auto­ri­za­ţii de înfi­inţa­re pen­tru cen­tra­le foto­vol­tai­ce de 98 de MW şi a emis 13 licenţe de pro­du­că­tor.

Zone „de inte­res“: Sud și Sud-Est

Dar care sunt cele mai soli­ci­ta­te locuri? Potri­vit lui Fla­vi­us Pop, zone­le de inte­res punc­ta­te pe hăr­ți­le care reflec­tă indi­ce­le de radi­a­ție sola­ră indi­că Sudul și Sud-Estul țării ca fiind cele mai reco­man­da­te pen­tru ast­fel de inves­ti­ții din punct de vede­re geo­gra­fic.

Cu toa­te aces­tea, cere­ri­le pe care le-am pri­mit s‑au axat și pe zone care se bucu­ră atât de pro­xi­mi­ta­tea față de sta­ți­i­le de trans­for­ma­re, cât și de ușu­rin­ța conec­tă­rii la rețea a pro­iec­te­lor, atât din punct de vede­re fizic, cât și admi­nis­tra­tiv, ast­fel expli­cân­du-se dezvol­ta­rea unor pro­iec­te în zone pre­cum Cluj, Sibiu sau Bra­șov, unde auto­ri­tă­ți­le au mani­fes­tat o mai mare des­chi­de­re pen­tru sus­ți­ne­rea și auto­ri­za­rea aces­tor pro­iec­te“, mai spu­ne Pop.

Și așa, pia­ţa ener­gi­ei sola­re devi­ne noul trend în busi­ne­ss-ul ver­de, chiar cu pre­țul scum­pi­rii fac­tu­rii pen­tru con­su­ma­to­rul final. Și chiar cu toa­te ris­cu­ri­le lega­te de ceea ce s‑ar putea întâm­pla cu numă­rul de cer­ti­fi­ca­te verzi, con­si­de­rat „exce­siv“ de unii ana­liști.

Zone­le de inte­res punc­ta­te pe hăr­ți­le care reflec­tă indi­ce­le de radi­a­ție sola­ră indi­că sudul și sud-estul țării ca fiind cele mai reco­man­da­te pen­tru ast­fel de inves­ti­ții din punct de vede­re geo­gra­fic.

1,3 mili­oa­ne de euro este inves­ti­ția într-un MW insta­lat în pano­uri sola­re.

Con­ti­nu­a­rea, pe site-ul Capital.roVineri, 4 ianu­a­rie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply