Victor Ponta a fost desemnat premier

0
263

Preşe­din­te­le Tra­ian Băsescu a sem­nat, luni, decre­tul prin care Vic­tor Pon­ta este desem­nat în cali­ta­te de can­di­dat la fun­cţia de prim-minis­tru, pen­tru a cere votul de încre­de­re al Par­la­men­tu­lui asu­pra pro­gra­mu­lui şi lis­tei nou­lui Guvern.

 “Ca urma­re a fap­tu­lui că a exis­tat o sin­gu­ră pro­pu­ne­re din par­tea repre­zen­tanţi­lor par­ti­de­lor poli­ti­ce şi ai mino­ri­tă­ţi­lor naţio­na­le din Par­la­men­tul Româ­ni­ei care au par­ti­ci­pat luni, 17 decem­brie 2012, la Pala­tul Cotro­ceni, la con­sul­tă­ri­le în vede­rea desem­nă­rii can­di­da­tu­lui la fun­cţia de prim-minis­tru al Guver­nu­lui Româ­ni­ei, dom­nul preşe­din­te Tra­ian Băsescu l‑a desem­nat pe dom­nul Vic­tor-Vio­rel Pon­ta drept can­di­dat la fun­cţia de prim-minis­tru”, se ara­tă într-un comu­ni­cat al Preşedinţiei.

Arti­co­lul inte­gral, pe Medi­a­fax, Luni, 17 dec.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply