Sefii ISJ Constanţa şi primarul Mangaliei au discutat cu profesorii despre condiţiile din învăţământ

0
215

   

Pri­ma­rul Cris­ti­an Radu şi repre­zen­tanţii con­du­ce­rii ISJ Con­stanţa, Rădu­cu Popes­cu şi Lucian Fali­bo­ga s‑au întâl­nit, vineri, 7 decem­brie, la Casa de Cul­tu­ră, cu direc­to­rii insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ din Man­ga­lia pen­tru a dez­ba­te pro­ble­me­le lega­te de acti­vi­ta­tea didac­ti­că de la nivel local.

În cadrul dis­cu­ţi­i­lor pro­fe­so­rii au pre­zen­tat o serie de pro­ble­me ce vizea­ză drep­tu­ri­le sala­ri­a­le ale cadre­lor didac­ti­ce.

Vizavi de acest aspect, Rădu­cu Popes­cu i‑a asi­gu­rat pe pro­fe­sori că este susţi­nă­to­rul aces­tor drep­turi şi că, recent, a sem­nat docu­men­te­le care pre­văd acor­da­rea sume­lor rezul­ta­te din dife­renţa de 5% res­tan­tă pen­tru 2011.

Un alt punct dis­cu­tat s‑a refe­rit la tes­te­le de eva­lu­a­re, pen­tru ele­vii de gim­na­ziu din cla­se­le ter­mi­na­le. “La mate­ma­ti­că am optat pen­tru o vari­an­tă pes­te medie ca difi­cul­ta­te, în timp ce pen­tru lim­ba româ­nă am ales o vari­an­tă mai sim­plă. Tre­bu­ie să‑i sti­mu­lăm într-un fel pe elevi, să‑i facem mai res­pon­sa­bili, iar aco­lo unde a exis­tat o cul­pă a Inspec­to­ra­tu­lui se vor lua măsuri”, a pre­ci­zat inspec­to­rul Rădu­cu Popes­cu.

Alte aspec­te punc­ta­te de pro­fe­sori s‑au refe­rit la acor­da­rea zilei libe­re în a tre­ia zi de Cră­ciun, la ame­na­ja­rea săli­lor şi tere­nu­ri­lor de sport. Cu spri­ji­nul Inspec­to­ra­tu­lui, înce­pând de anul vii­tor toa­te şco­li­le din oraş vor avea tere­nuri de sport .

Pri­mă­ria şi Con­si­li­ul Local spri­ji­nă învă­ţămân­tul din Man­ga­lia, iar pe lis­ta de inves­ti­ţii pen­tru anul 2013 se află ame­na­ja­rea săli­lor şi tere­nu­ri­lor de sport, pre­cum şi extin­de­rea spa­ţi­i­lor şco­li­lor, în vede­rea desfă­şu­ră­rii unor acti­vi­tă­ţi, în scop recre­a­tiv,” a pre­ci­zat edi­lul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu.

Pri­ma­rul  a mai spus că aces­te întâl­niri se vor orga­ni­za peri­o­dic, ast­fel încât să se rezol­ve cât mai curând pro­ble­me­le uni­tă­ţi­lor şco­la­re din Man­ga­lia.

MangaliaNews.ro, Vineri, 7 decem­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply