S‑a redeschis Piața Saturn din Mangalia

0
275

Deși pro­du­se­le nu sunt mai iefti­ne decât în Cen­tru, pro­vin de la pro­du­că­tori.

Sâm­bă­tă, la ora 11.00, a fost redes­chi­să Pia­ța Saturn, situ­a­tă pe stra­da Roze­lor din Man­ga­lia. Îna­in­te ca per­soa­ne­le pre­zen­te la eve­ni­ment să trea­că în revis­tă pro­du­se­le expu­se și pre­țu­ri­le aces­to­ra, pro­to­po­pul Man­ga­li­ei, Sorin Câr­lan și pre­o­tul paroh Vasi­le Câr­lan de la Bise­ri­ca Sfân­tul Muce­nic Mina, au ofi­ci­at o slu­j­bă reli­gi­oa­să de sfin­ți­re a spa­ți­u­lui reno­vat.

Aflat în pia­ță, un pen­sio­nar care locu­ieș­te în car­ti­er și‑a spus păsul decla­rând că ar fi bene­fi­că pen­tru Man­ga­lia redes­chi­de­rea fabri­cii de pâi­ne. ”Dimi­nea­ță, la ora 8.00, am fost în patru maga­zi­ne și nu am găsit pâi­ne. Ce o să facem când va veni visco­lul? Dumi­ni­ca tre­cu­tă, am cum­pă­rat din târg pâi­ne pro­du­să la Negru Vodă, numai că, aca­să, am con­sta­tat că era cru­dă. Dacă s‑ar redes­chi­de fabri­ca am avea și pâi­ne mereu și s‑ar crea și locuri de mun­că!”.

În incin­ta pie­ței sunt ame­na­ja­te hale de car­ne și pre­pa­ra­te din car­ne, pro­du­se lac­ta­te și peș­te. Unul din­tre com­par­ti­men­te, gol, deo­cam­da­tă, va găz­dui, în curând, maga­zi­nul pen­sio­na­ru­lui, eco­no­mat unde vâr­st­ni­cii spe­ră să se apro­vi­zio­ne­ze cu ali­men­te la pre­țuri acce­si­bi­le.

Vizavi de hale au fost aran­ja­te tara­be­le cu ver­de­țeri, fruc­te, legu­me și con­ser­ve des­pre care  repre­zen­tan­ții pri­mă­ri­ei spun că pro­vin de la pro­du­că­tori, nu de la inter­me­di­ari.

Iată câte­va din­tre pre­țu­ri­le prac­ti­ca­te de către comer­ci­an­ții din Pia­ța Saturn:

Hala de peș­te: cotlet de somon – 44 lei/kg, cotlet de novac – 15 lei/kg, sta­vrid – 11 lei/kg, șalău – 22 lei/kg, che­fal – 16 lei/kg;

Pro­du­se lac­ta­te: tele­mea de vacă – 15 lei/kg, tele­mea de oaie – 20 lei/kg;

Legu­me – fruc­te: mere 2,5 – 4 lei/kg, car­tofi – 2 lei/kg, sala­tă ver­de – 1,5 – 2 lei/buc., țeli­nă – 5 lei/kg, cea­pă – 2 lei/kg, spa­nac – 4 lei/kg, ver­dea­ță, ridichi – 1 leu/legătura.

Cân­d­va func­țio­na­lă, Pia­ța Saturn s‑a închis în urmă cu câți­va ani, deo­a­re­ce vechiul admi­nis­tra­tor, care nu se mai pre­o­cu­pa de aceas­ta, așa cum era obli­gat, se afla în liti­giu cu Pri­mă­ria Man­ga­lia. În peri­oa­da pro­ce­su­lui, spa­ți­ul nu a putut fi repa­rat și redat cum­pă­ră­to­ri­lor, ast­fel că a deve­nit, într-un timp foar­te scurt, o clă­di­re pus­tie, cu gea­muri spar­te și pli­nă de gunoa­ie. În urmă cu câte­va luni, pia­ța a fost inclu­să într-un pro­gram de rea­bi­li­ta­re și rea­me­na­ja­re.

Între­bat care este valoa­rea aces­tei inves­ti­ții, direc­to­rul ADPP Man­ga­lia, care admi­nis­trea­ză pia­ța, Cătă­lin Cor­naci a răs­puns, sec: ”Nu știu să vă răs­pund!”, nefi­ind, pro­ba­bil, pre­o­cu­pat de deru­la­rea aces­tui pro­iect.

Edi­tia de Sud, Sam­ba­ta, 8 dec.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply