S‑a inaugurat Piaţa Saturn din Mangalia

0
292

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, împre­u­nă cu repre­zen­tanţi ai Con­si­li­u­lui Local au par­ti­ci­pat, sâm­bă­tă, 8 decem­brie, la inau­gu­ra­rea Pieţei Saturn, situ­a­tă pe stra­da Roze­lor din Mangalia.

Loca­ţia a deve­nit neîn­că­pă­toa­re pen­tru cetă­ţe­nii ora­şu­lui care au ţinut să fie pre­zenţi la redes­chi­de­rea pieţei ce deser­veş­te un car­ti­er întreg. Pen­tru a fi de bun augur, s‑a ofi­ci­at o slu­j­bă reli­gi­oa­să a spa­ţi­u­lui agro — ali­men­tar şi au fost sfinţi­te pro­du­se­le comercianţilor.

În urma unui pro­iect de hotă­râre ini­ţi­at de pri­ma­rul Cris­ti­an Radu, con­si­li­e­rii locali au apro­bat, recent, lucră­ri­le de rea­me­na­ja­re a loca­ţi­ei. Afla­tă în admi­nis­tra­rea ADPP, pia­ţa a fost com­plet reno­va­tă pen­tru ca acti­vi­tă­ţi­le comer­ci­a­le să se desfă­şoa­re în con­di­ţii optime.

În incin­ta loca­ţi­ei se găsesc maga­zi­ne spe­cia­li­za­te în vân­za­rea pre­pa­ra­te­lor din car­ne şi peş­te, dar şi spa­ţii adec­va­te pen­tru pro­du­se­le lac­ta­te, direct de la pro­du­că­tor. Tot în inte­ri­o­rul spa­ţi­u­lui comer­ci­al pot fi găsi­ţi pro­du­că­tori agri­coli care vând pro­du­se la preţuri acce­si­bi­le pen­tru locu­i­to­rii oraşului.

Muni­ci­pa­li­ta­tea a montat în incin­ta pieţei un moni­tor care afi­şea­ză preţu­ri­le reco­man­da­te la pro­du­se­le agro — ali­men­ta­re. De ase­me­nea, admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă a ame­na­jat şi un maga­zin al pen­sio­na­ru­lui ce va deve­ni fun­cţio­nal în curând şi vine în spri­ji­nul per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce cu veni­turi reduse.

În câte­va luni am redes­chis Pia­ţa Saturn, pri­ma pia­ţă com­plet reno­va­tă din Man­ga­lia pen­tru ca locu­i­to­rii din zonă să nu mai fie nevo­iţi să se depla­se­ze în cen­trul ora­şu­lui pen­tru cum­pă­ră­tu­ri­le nece­sa­re. Vom con­ti­nua cu rea­me­na­ja­rea tutu­ror pieţe­lor din loca­li­ta­te şi vom înfi­inţa o loca­ţie simi­la­ră în Car­ti­e­rul Colo­ni­şti, cel mai înde­păr­tat de cen­trul ora­şu­lui. Anul vii­tor vom des­chi­de o fabri­că de pâi­ne, uti­lă într-un muni­ci­piu cu o aglo­me­ra­ţie urba­nă ce poa­te ajun­ge la 100.000 de oameni, mai ales în peri­oa­da sezo­nu­lui esti­val”, a sub­li­ni­at edi­lul Cris­ti­an Radu.

MangaliaNews.ro, Sâm­bă­tă, 8 decem­brie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply