Logoul Google de 1 Decembrie a fost ales: România mea…

0
246

Un desen rea­li­zat de Ias­mi­na Maria Răcea­nu, ele­vă în cla­sa a VIII‑a B, la Cole­gi­ul Naţio­nal Petru Rareş din Sucea­va a fost desem­nat câş­ti­gă­tor al con­cur­su­lui “Doo­d­le 4 Goo­gle” şi va fi publi­cat pe pagi­na de start a Goo­gle Româ­nia, pe 1 decem­brie, de Ziua Naţio­na­lă a României.

Logo­ul Goo­gle ima­gi­nat de Ias­mi­na va fi publi­cat pe pagi­na de start a Goo­gle Româ­nia în data de 1 Decem­brie, putând fi admi­rat de mili­oa­ne de români. Ias­mi­na a pri­mit şi un pre­miu în valoa­re de 15.000 de lei şi o bur­să de teh­no­lo­gie de 20.000 de lei pen­tru şcoa­la unde învaţă.

Goo­gle a anu­nţat joi, într-un eve­ni­ment orga­ni­zat la Bucu­reşti, câş­ti­gă­to­rul pri­mei edi­ţii a con­cur­su­lui “Doo­d­le 4 Goo­gle” în Româ­nia, potri­vit unui comu­ni­cat remis MEDIAFAX.

Dese­nul Ias­mi­nei Maria Răcea­nu, ele­vă în cla­sa a VIII‑a B, la Cole­gi­ul Naţio­nal “Petru Rareş” din Sucea­va, a fost desem­nat de public câş­ti­gă­tor din­tre cele pes­te 10.000 lucrări par­ti­ci­pan­te în com­pe­ti­ţia cu tema “Româ­nia mea este…”.

În dese­nul ei, Ias­mi­na şi‑a ima­gi­nat Româ­nia ca pe “o ţară ver­de cu munţi şi văi, dea­luri şi câm­pii, colo­ra­tă de obi­ce­iuri fru­moa­se ce tre­bu­ie păs­tra­te, înno­bi­la­tă de arti­şti şi spor­tivi ce i‑au înă­lţat nume­le la cer. Româ­nia mea meri­tă iubită!”.

Vă invi­tăm să citi­ţi arti­co­lul inte­gral pe Medi­a­fax, 30 nov.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply