Referendumul de la Mangalia, până la ora 23,00

0
214
Primarul Cristian Radu: „Ieşiţi la vot, indiferent de opţiunea politică”.

Locu­i­to­rii Man­ga­li­ei sunt aştep­ta­ţi până la ora 23 la urne, ca să-şi expri­me opţiu­nea în pri­vinţa exploa­tă­rii gaze­lor de şist pe teri­to­ri­ul muni­ci­pi­u­lui.

Con­sul­ta­rea popu­la­ţi­ei la refe­ren­du­mul pri­vind exploa­ta­rea gaze­lor de şist va dura la Man­ga­lia mai mult decât scru­ti­nul elec­to­ral pen­tru par­la­men­ta­re.

Pen­tru votul la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, urne­le se închid la ora 21, în timp ce pen­tru refe­ren­dum, urne­le se închid la ora 23, două ore mai târ­ziu.

Pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a pre­ci­zat că ple­bis­ci­tul este des­chis tutu­ror locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei, pe care îi roa­gă să iasă la vot indi­fe­rent de opţiu­nea poli­ti­că.

El a decla­rat tele­vi­ziu­nii Nept­un că rămâ­ne de văzut, după refe­ren­dum, care vor fi acţiu­ni­le muni­ci­pa­li­tă­ţii în pri­vinţa exploa­tă­rii gaze­lor de şist pla­ni­fi­ca­te de com­pa­nia fran­ce­ză Che­vron pe lito­ra­lul româ­nesc şi în sudul Dobro­gei.

adevarul.ro, dumi­ni­ca, 9 dec.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply