Primarul Cristian Radu: Realizări 2012, proiecte pentru anul 2013

0
272
Cele mai mari realizări de până acum sunt preluarea centralelor și înființarea Goldterm”, a declarat primarul Cristian Radu.

Sfâr­și­tul fie­că­rui an este mar­cat de auto­ri­tă­ți­le publi­ce loca­le prin­tr-un bilanț în care sunt punc­ta­te atât rea­li­ză­ri­le din ulti­me­le 12 luni, cât și pro­iec­te­le ce vor prin­de con­tur în 2013.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, se înscrie în ace­eași notă, ast­fel că și‑a tre­cut în agen­dă deci­zi­i­le pe care le‑a luat pen­tru deru­la­rea sau fina­li­za­rea anu­mi­tor pro­iec­te de la debu­tul man­da­tu­lui (iunie 2012) până în pre­zent, pre­cum și pla­nu­ri­le pe care le are în vede­re pen­tru anul vii­tor.

”Con­si­der că cele mai mari rea­li­zări ale mele de până acum sunt pre­lu­a­rea tutu­ror cen­tra­le­lor ter­mi­ce, cât și înfi­in­ța­rea soci­e­tă­ții Gol­d­term, cu pro­fit zero.

În ace­lași timp, la capi­to­lul reu­și­te, amin­tesc intro­du­ce­rea rețe­lei de gaze în oraș, pro­iect ce va fi fina­li­zat până la sfâr­și­tul lunii ianu­a­rie a anu­lui vii­tor, când toa­te punc­te­le ter­mi­ce vor fi racor­da­te la acest sis­tem, ast­fel să nu mai exis­te pro­ble­me în fur­ni­za­rea apei cal­de și căl­du­rii.

Un alt obiec­tiv înde­pli­nit îl con­sti­tue asi­gu­ra­rea trans­por­tu­lui local gra­tu­it mai mul­tor cate­go­rii de per­soa­ne, prin­tre care elevi, pen­sio­nari, cadre didac­ti­ce, urmând ca de ace­eași faci­li­ta­te să se bucu­re în curând și anga­ja­ții din sis­te­mul public.

Nu în ulti­mul rând, apre­ciez că este o reu­și­tă înfi­in­ța­rea Aso­ci­a­ți­ei Spor­ti­ve Muni­ci­pa­le ”Cal­la­tis” în cadrul căre­ia se vor des­fă­șu­ra acti­vi­tăți din cât mai mul­te dis­ci­pli­ne, în felul aces­ta, ele­vii și tine­rii fiind atrași să facă miș­ca­re”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu.

Edi­lul a mai pre­ci­zat că, în urma demer­su­ri­lor pe care le‑a făcut de când ocu­pă aceas­tă func­ție, a reu­șit să deblo­che­ze o serie de pro­iec­te finan­ța­te de Uniu­nea Euro­pea­nă care ris­cau să se piar­dă.

Este vor­ba des­pre pro­iec­tul ”Cal­la­tis – Isto­rie la Malul Marii Negre, Masuri de con­ser­va­re, res­ta­u­ra­re si valo­ri­fi­ca­re a patri­mo­ni­u­lui isto­ric si cul­tu­ral al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia”, în valoa­re de 3 mili­oa­ne euro, de care va bene­fi­cia Muze­ul de Arhe­o­lo­gie ”Cal­la­tis”, înfi­in­ța­rea Clu­bu­lui Nau­tic, cu un buget de 1,3 mili­oa­ne euro, dar și des­pre rea­bi­li­ta­rea cana­li­ză­rii din oraș, ce se ridi­că la 3,5 mili­oa­ne de euro.

Anul 2013 se anun­ță foar­te încăr­cat pen­tru auto­ri­tă­ți­le publi­ce loca­le, în con­di­ți­i­le în care se doreș­te atât resus­ci­ta­rea turis­mu­lui din sta­țiuni, cât și asi­gu­ra­ra­rea unei infras­truc­turi cores­pun­ză­toa­re.

Pe de o par­te, pri­ma­rul Man­ga­li­ei și‑a pro­pus ca acti­vi­tă­ți­le din turism să se deru­le­ze mai mult de trei luni pe an, în acest sens urmând să fie mas­ca­te clă­di­ri­le și hote­lu­ri­le dez­a­fec­ta­te, iar peri­me­trul ver­de al aces­to­ra, toa­le­tat. De ase­me­nea, în cola­bo­ra­re cu hote­li­e­rii locali și agen­ți­i­le de turism vor fi rea­li­za­te pache­te turis­ti­ce pen­tru vizi­ta­to­rii români și stră­ini care vor con­ți­ne nu doar caza­re, ci și abo­na­men­te de acces la diver­se con­cer­te și spec­ta­co­le ce vor fi orga­ni­za­te pe un pla­tou imens care să găz­du­ias­că chiar și 100.000 de spec­ta­tori.

De alt­fel, în peri­oa­da mini­va­can­ței de 1 Mai, care inclu­de și Sfin­te­le Săr­bă­tori Pas­ca­le, mai pre­cis, în inter­va­lul 1 – 7 mai, va fi orga­ni­zat un eve­ni­ment artis­tic de amploa­re la care sunt aștep­tați cât mai mulți turiști.

În ace­eași direc­ție, se are în vede­re rea­bi­li­ta­rea tra­mei stra­da­le din sta­țiuni, pro­iect în valoa­re de 50 mili­oa­ne de euro, dar și rea­me­na­ja­rea, res­pec­tiv moder­ni­za­rea ale­i­lor din zone­le turis­ti­ce.

În ceea ce pri­veș­te ora­șul pro­priu-zis, se inten­țio­nea­ză mas­ca­rea tutu­ror ghe­ne­lor de gunoi, moni­to­ri­za­rea video a car­ti­e­re­lor, reor­ga­ni­za­rea zonei bară­ci­lor care, de ani buni, a deve­nit focar de infec­ție, cât și con­stru­i­rea unei baze spor­ti­ve de mari dimen­siuni, ce va inclu­de sală poli­va­len­tă, meni­tă să găz­du­ias­că între­ceri spor­ti­ve națio­na­le, dar nu numai.

Edi­tia de Sud, Joi, 27 dec.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele