Primarul Mangaliei a verificat în timpul nopții situația de la centralele termice din oraș

0
251

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a fost în noap­tea de sâm­ba­tă spre dumi­ni­că (22–23 decem­brie) în mai mul­te cen­tra­le ter­mi­ce din muni­ci­piu, pen­tru a veri­fi­ca func­țio­na­rea aces­to­ra și dacă se fur­ni­zea­ză agent ter­mic către populație.

Demer­sul pri­ma­ru­lui a venit ca urma­re a sesi­ză­ri­lor pri­mi­te la Pri­mă­rie, în care cetă­țe­nii sem­na­lau fap­tul că în une­le zone din oraș s‑a oprit fur­ni­za­rea căldurii.

Înso­țit de depu­ta­tul Vic­tor Manea și direc­to­rul Gol­d­term, Dan Geor­ges­cu, edi­lul Man­ga­li­ei a inspec­tat toa­te cen­tra­le­le în care exis­tau pro­ble­me teh­ni­ce de natu­ră să blo­che­ze func­țio­na­rea acestora.

Potri­vit anga­ja­ți­lor soci­e­tă­ții de ter­mo­fi­ca­re, între­ru­pe­ri­le fur­ni­ză­rii agen­tu­lui ter­mic sunt cau­za­te de uzu­ra fizi­că a unor echi­pa­men­te și insta­la­ții exis­ten­te în centrale.

Pri­ma­rul a stat de vor­bă cu oame­nii atât pe străzi și în blo­curi, dar și la tele­fo­nul dis­pe­ce­ra­tu­lui Gol­d­term. El a men­țio­nat că toți res­pon­sa­bi­lii muni­ci­pa­li­tă­ții depun efor­turi pen­tru ca în cel mai scurt timp să se înlo­cu­ias­că toa­te pie­se­le defec­te de la cen­tra­le și să se fur­ni­ze­ze agent ter­mic în con­di­ții normale.

Sunt une­le defec­țiuni ine­ren­te aces­tui sis­tem de ter­mo­fi­ca­re, dar de la înce­pu­tul anu­lui vii­tor va înce­pe bran­șa­rea cen­tra­le­lor la gaze natu­ra­le și lucru­ri­le se vor schim­ba radi­cal. Deo­cam­da­tă, facem tot ce este ome­neș­te posi­bil pen­tru a reme­dia defec­țiu­ni­le, iar în cate­va zile vor func­țio­na la para­me­trii nor­mali toa­te cen­tra­le­le. Cerem scu­ze popu­la­ți­ei pen­tru aces­te nea­jun­suri, dar îi asi­gu­răm pe oameni că sun­tem per­ma­nent în teren pen­tru a solu­tio­na pro­ble­me­le cetă­țe­ni­lor”, a expli­cat pri­ma­rul, în dis­cu­ți­i­le cu locu­i­to­rii Mangaliei.

Dumi­ni­ca, 23 decem­brie 2012,        Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply